مدارک لازم شخص حقیقی

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

تصویر فیش واریز نقدی (بنام مشتری)- شماره حساب بانکی شرکت

مدارک لازم شخص حقوقی

کپی شناسنامه (اعضای هیأت مدیره)

کپی کارت ملی(اعضای هیأت مدیره)

تصویر فیش واریز نقدی (به نام مشتری)- شماره حساب بانکی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

آخرین آگهی تغییرات شرکت

آگهی تأسیس شرکت