اساسنامه

خدمات شرکت سبدگردان سورنا طبق ماده ۳ اساسنامه به‌شرح ذیل است:

شرکت سبدگردان سورنا با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند مبادرت به فعالیت‌های ذیل نماید:

– ایجاد سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی برای سرمایه‌گذاران در قالب قراردادی مشخص و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری به منظور کسب انتفاع سرمایه‌گذار.

– پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

– سایر فعالیت‌ها که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت مبادرت نماید.

روابط تجاری اساسی سبدگردان

شرکت سبدگردان سورنا هیچ رابطه تجاری اساسی و با اهمیتی با اشخاص نداشته و صرفاً با توجه به عدم دسترسی به سیستم معاملات، جهت انجام معاملات اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی از خدمات یک یا چند شرکت کارگزاری بهره می‌گیرد.

درآمد و منافع به استثناء کارمزد سبدگردانی

شرکت سبدگردان سورنا به غیر از کارمزد ثابت و متغیر که براساس قرارداد منعقده با سرمایه‌گذاران دریافت می‌نماید، هیچ‌گونه عایدی و منافع مستقیم دیگری کسب نمی‌کند.

منافع برای اشخاص ثالث

شرکت سبدگردان سورنا به غیر از کارمزد ثابت و متغیر که براساس قرارداد منعقده با سرمایه‌گذاران دریافت می‌نماید، هیچ‌گونه عایدی و منافع مستقیم و غیرمستقیمی برای اشخاص ثالث کسب نمی‌کند.

تضاد منافع میان سبدگردان و مشتریان

شرکت سبدگردان سورنا در رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را منافع مشتری قرار می‌دهد. روش عملیاتی کنترل تضاد منافع در چند بعد اجرا می‌گردد. در بعد محدودسازی جریان اطلاعات، شرکت دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است. این دستورالعمل به تدوین محدودیت‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدودیت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیرمرتبط با سبد می‌پردازد. از بعد دیگر، این شرکت در اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل فعالیت سبدگردان، اقدام به افشاء معاملات سبدگردان و کارکنان آن به مراجع ذی‌صلاح و مشتریان می‌نماید.