شماره حساب بانکی شرکت جهت واریز سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه در سبد سرمایه‌گذاری مشتریان

بانک اقتصاد نوین  ۲-۶۴۷۳۰۴۳-۲-۱۰۲  شعبه آفریقا کد ۱۰۲

شماره شبا:  460550010200206473043002  IR

به نام شرکت سبدگردان سورنا