شماره حساب بانکی شرکت جهت واریز سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه در سبد سرمایه‌گذاری مشتریان

بانک خاورمیانه  707075377-040-11-1002  شعبه نوبخت کد 7810027

شماره شبا:  IR020780100211040707075377

به نام شرکت سبدگردان سورنا