بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و با سابقه در امر سرمایه‌گذاری

مدیریت کارآمد و اثربخش سبدهای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساز و کارهای علمی و حرفه‌ای

مدیریت اختصاصی سبد سرمایه‌گذاری متناسب با میزان ریسک‌پذیری مشتری

پیگیری اخذ سود سهام و فرآیند افزایش سرمایه توسط شرکت سبدگردان

برخورداری از امکانات ویژه شرکت‌های کارگزاری برای سبدهای سرمایه‌گذاری از قبیل اعتبار و تخفیف

امکان برداشت یا افزایش سرمایه سبد در طول قرارداد سبدگردانی در هر زمان و به هر میزان

اطمینان از عدم سوء مدیریت و سوء استفاده از وجوه، به واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی

مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقدشوندگی سبد متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

پرهیز از رفتارهای هیجانی و مدیریت منطقی سبد

ارائه گزارش روزانه از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری به مشتری

معافیت مالیاتی سود کسب شده در سبد‌های سرمایه‌گذاری.