1-ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام

2-ارائه اطلاعات کامل مشتری و مشخصات حساب بانکی

3-برگزاری جلسه مشاوره و تعیین میزان ریسک پذیری و نوع سبد سرمایه‌گذاری درخواستی

4-ارائه مدارک لازم

5-واریز سرمایه به حساب بانکی شرکت و ارائه اصل فیش واریزی به نام مشتری/ یا تسلیم سهام و اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی

6-امضای قرارداد