مراحل ایجاد سبد

واریز سرمایهقدم چهارم

برای ثبت نام در سبدگردانی بورس، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

1. ثبت نام در سجام:

ابتدا، به سامانه ثبت نام در سجام مراجعه کنید.

اطلاعات شخصی و کد بورسی را در سجام ثبت کنید

2. تکمیل مدارک:

ارسال کد بورسی به شرکت سبدگردان بورسی جهت تکمیل مراحل ثبت نام

3. اطلاعات حساب بانکی:

اطلاعات کامل حساب بانکی خود را برای انعقاد قرارداد با سبدگردان ارائه دهید

شروع قراردادقدم سوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

ریسک سنجیقدم دوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

تنظیم قراردادقدم اول

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

پیش نیازپیش قدم

برای ثبت نام در سبدگردانی بورس، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

1. ثبت نام در سجام:

ابتدا، به سامانه ثبت نام در سجام مراجعه کنید.

اطلاعات شخصی و کد بورسی را در سجام ثبت کنید

2. تکمیل مدارک:

ارسال کد بورسی به شرکت سبدگردان بورسی جهت تکمیل مراحل ثبت نام

3. اطلاعات حساب بانکی:

اطلاعات کامل حساب بانکی خود را برای انعقاد قرارداد با سبدگردان ارائه دهید