اساسنامه

_

خدمات شرکت سبدگردان سورنا طبق ماده ۳ اساسنامه به‌شرح ذیل است:

شرکت سبدگردان سورنا با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند مبادرت به فعالیت‌های ذیل نماید:

– ایجاد سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی برای سرمایه‌گذاران در قالب قراردادی مشخص و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری به منظور کسب انتفاع سرمایه‌گذار.

– پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

– سایر فعالیت‌ها که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت مبادرت نماید.

روابط تجاری اساسی سبدگردان

شرکت سبدگردان سورنا هیچ رابطه تجاری اساسی و با اهمیتی با اشخاص نداشته و صرفاً با توجه به عدم دسترسی به سیستم معاملات، جهت انجام معاملات اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی از خدمات یک یا چند شرکت کارگزاری بهره می‌گیرد.

درآمد و منافع به استثناء کارمزد سبدگردانی

شرکت سبدگردان سورنا به غیر از کارمزد ثابت و متغیر که براساس قرارداد منعقده با سرمایه‌گذاران دریافت می‌نماید، هیچ‌گونه عایدی و منافع مستقیم دیگری کسب نمی‌کند.

منافع برای اشخاص ثالث

شرکت سبدگردان سورنا به غیر از کارمزد ثابت و متغیر که براساس قرارداد منعقده با سرمایه‌گذاران دریافت می‌نماید، هیچ‌گونه عایدی و منافع مستقیم و غیرمستقیمی برای اشخاص ثالث کسب نمی‌کند.

تضاد منافع میان سبدگردان و مشتریان

شرکت سبدگردان سورنا در رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را منافع مشتری قرار می‌دهد. روش عملیاتی کنترل تضاد منافع در چند بعد اجرا می‌گردد. در بعد محدودسازی جریان اطلاعات، شرکت دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است. این دستورالعمل به تدوین محدودیت‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدودیت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیرمرتبط با سبد می‌پردازد. از بعد دیگر، این شرکت در اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل فعالیت سبدگردان، اقدام به افشاء معاملات سبدگردان و کارکنان آن به مراجع ذی‌صلاح و مشتریان می‌نماید.

خدمات سبدگردان

_

نهادهای مالی موضوع قانون جدید بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۱۳۸۴) در صورت اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان خود خواهند بود:

  1.  تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص
  2. پذیرش سمت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  3. سایر فعالیت‌های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

حساب بانکی شرکت

_

شماره حساب بانکی شرکت جهت واریز سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه در سبد سرمایه‌گذاری مشتریان

بانک خاورمیانه  707075377-040-11-1002  شعبه نوبخت کد 7810027

شماره شبا:  IR020780100211040707075377

به نام شرکت سبدگردان سورنا

مدارک لازم

_

مدارک لازم شخص حقوقی

کپی شناسنامه (اعضای هیأت مدیره)

کپی کارت ملی(اعضای هیأت مدیره)

تصویر فیش واریز نقدی (به نام مشتری)- شماره حساب بانکی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

آخرین آگهی تغییرات شرکت

آگهی تأسیس شرکت

مدارک لازم شخص حقیقی

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

تصویر فیش واریز نقدی (بنام مشتری)- شماره حساب بانکی شرکت