بازدهی بهترین سبد ها (1403/01/25)

کد سبد تعداد روز فعالیت درصد بازدهی
**prx193 231 28,78%
**Prx191 258 20.71%
**Prx200 105 17,62%
**prx200 105 16.79%
**prx226 204 14.80%