بازدهی بهترین سبد ها (1403/02/12)

کد سبد تعداد روز فعالیت درصد بازدهی
**prx191 279 28,72%
**Prx193 252 23.29%
**Prx226 225 16,35%
**prx195 222 16.31%
**prx223 273 16.21%