بازدهی بهترین سبد ها (1401/10/14)

کد سبد تعداد روز فعالیت درصد بازدهی
prx190** 200 152,72%
Prx188** 97 112,02%
Prx189** 58 74,64%
prx188** 67 57,55%
prx189** 21 38,72%