بازدهی بهترین سبد ها (1401/06/23)

کد سبد تعداد روز فعالیت درصد بازدهی
prx189** 107 50,69%
Prx127** 281 48,90%
Prx188** 110 47,46%
Prx189** 101 44,50%
prx189** 94 41,38%