بازدهی بهترین سبد ها (1402/07/01)

کد سبد تعداد روز فعالیت درصد بازدهی
prx189** 282 202,99%
Prx188** 329 172,95%
Prx190** 278 158,18%
prx189** 296 133,14%
prx203** 244 112,22%