بازدهی شرکت سبد گردان (1402/07/01)

بازدهی سبدگردان دوره زمانی
0,41% روزانه
-0,41% هفته گذشته
4,31% ماه گذشته
-4,28% سه ماهه
14,50% شش ماه گذشته
52,48% سال گذشته
23,23% از ابتدای فعالیت