بازدهی شرکت سبد گردان (1401/06/23)

بازدهی سبدگردان دوره زمانی
0,01% روزانه
-1,37% هفته گذشته
-1,18% ماه گذشته
-7,82% سه ماهه
11,70% شش ماه گذشته
---- سال گذشته
---- از ابتدای فعالیت