بازدهی شرکت سبد گردان (1403/01/25)

بازدهی سبدگردان دوره زمانی
-2,81% روزانه
-1,88% هفته گذشته
-1% ماه گذشته
-11,99% سه ماهه
-1,32% شش ماه گذشته
-9,63% نه ماه گذشته
-6,80% سال گذشته
12,61% از ابتدای فعالیت