بازدهی شرکت سبد گردان (1401/12/10)

بازدهی سبدگردان دوره زمانی
0,11% روزانه
6,50% هفته گذشته
9,47% ماه گذشته
21,20% سه ماهه
21,22% شش ماه گذشته
42,65% سال گذشته
1,80% از ابتدای فعالیت