بازدهی شرکت سبد گردان (1401/10/14)

بازدهی سبدگردان دوره زمانی
0,23% روزانه
-0,45% هفته گذشته
11,50% ماه گذشته
18,17% سه ماهه
9,84% شش ماه گذشته
17,86% سال گذشته
5,01% از ابتدای فعالیت