دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان

مصوب 29/08/1389 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

در اجراي بند (2) ماده‌ي (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384، اين دستورالعمل به منظور تعيين چگونگي تأسيس و فعاليت سبدگردان موضوع بند (17) ماده‌ي (1) قانون مذكور، به شرح ذيل به تصويب هيأت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

 • فصل يك – تعاريف:
  • ماده 1:

اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در ماده ي 1 قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه 1384، به همان معاني در اين دستورالعمل به‌كار مي‌روند. واژه‌هاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 • بند 1:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 و اصلاحات بعدي آن است.

 • بند 2:

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال 1388 است.

 • بند 3:

شركت سپرده‌گذاري: منظور شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران (سهامي عام) مي‌باشد.

 • بند 4:

سبدگرداني : تصميم به خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار به‌نام سرمايه‌گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه‌گذار است.

 • بند 5:

سبد اختصاصي : منظور مجموع دارايي‌هاي موضوع سبدگرداني (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات) است كه به مشتري معيني تعلق دارد.

 • بند 6:

امين : شخص حقوقي است كه با معرفي سبدگردان و تأييد سازمان، براي هر سبدگردان تعيين شده و وظايف و مسئوليت‌هاي مربوطه را در اين دستورالعمل مي‌پذيرد.

 • بند 7:

مشتري: شخصي است كه در قالب قراردادي مشخص، از خدمات سبدگردان استفاده مي‌كند.

 • بند 8:

شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است:

الف) شخص وابسته به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجه‌ي اول از طبقه‌ي اول آن شخص و هر شخص حقوقي كه حداقل 20 درصد منافع آن متعلق به شخص حقيقي موردنظر باشد يا شخص حقيقي موردنظر بتواند حداقل يكي از مديران آن را تعيين كند.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارت است از شخصي وابسته به واحد تجاري كه در استانداردهاي حسابداري ملي ايران، تعريف شده است.

 • بند 9:

سهامدار يا شريك عمده: يك شخص وقتي شريك عمده‌ در يك شخص حقوقي محسوب مي‌شود كه به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل پنج درصد از حق رأي براي انتخاب مديران شخص حقوقي را در اختيار داشته يا حداقل پنج درصد منافع شخص حقوقي متعلق به‌ وي باشد.

 • بند 10:

مؤسس عمده: يك شخص وقتي موسس عمده‌ي يك شخص حقوقي در شرف تأسيس محسوب مي‌شود كه به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق‌رأي براي انتخاب مديران شخص حقوقي را پس از تأسيس در اختيار مي‌گيرد يا حداقل ده درصد منافع شخص حقوقي پس از تأسيس، متعلق به وي مي‌شود.

 • بند 11:

مجوز تأسيس يا تبديل: مجوزي است كه در اجراي بند 6 ماده‌ي 7 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضي اعطا مي‌شود و در آن ضمن موافقت با تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل يك شركت موجود به شركت سبدگردان، شرايط تأسيس يا تبديل نيز قيد مي‌گردد.

 • بند 12:

مجوز فعاليت: مجوزي است كه به منظور رعايت بند 1 ماده‌ي 49 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضي اعطا مي‌شود و در آن با فعاليت در زمينه‌ي سبدگردان موافقت مي‌شود.

 • بند 13:

متقاضي: شخصي است كه درخواست دريافت مجوز تأسيس يا تبديل يا مجوز فعاليت را به سازمان ارائه داده و حسب مورد يكي از اشخاص زير است:

الف) درخصوص درخواست مجوز تأسيس براي تأسيس شركت سبدگردان ، منظور نماينده‌ي موسسين شركت سبدگردان در شرف تأسيس است؛

ب) درخصوص درخواست مجوز تبديل يك شركت موجود به شركت سبدگردان، شركت مورد نظر مي‌باشد؛

ج) درخصوص درخواست مجوز فعاليت سبدگرداني، منظور شخص حقوقي درخواست‌كننده‌ي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني است.

 • فصل دو – اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس:
  • ماده 2:

تأسيس هر نوع شخص حقوقي كه در نام خود از يك يا هر دو كلمه ي “سبدگرداني” و “سبدگردان” استفاده نمايد يا تغيير نام يك شخص حقوقي تأسيس شده به نامي كه در آن از يك يا دو كلمه‌ي مذكور استفاده شود، منوط به دريافت مجوز تأسيس از سازمان است و آن شخص حقوقي بايد ضمن احراز شرايط مذكور در اين دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند 17 ماده ي 1 قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنين تصدي به فعاليت سبدگرداني (كه در بند 4 ماده ي 1 اين دستورالعمل تعريف شده است) به موجب بند 1 ماده ي 49  قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان است و سازمان اشخاصي را كه بدون دريافت مجوز لازم، مبادرت به اين فعاليت نمايند، به موجب ماده ي 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پي گرد قانوني قرار مي دهد.

 • فصل سه – شرايط اعطاي مجوز تأسيس:
  • ماده 3:

براي دريافت مجوز تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، ‌متقاضي بايد حسب مورد مدارك و اطلاعات ذيل را به منظور بررسي به سازمان تسليم نمايد:

 • بند الف:

براي دريافت مجوز تأسيس شركت سبدگردان:

1- فرم تكميل شده‌ي تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان (مطابق فرمت اعلامي توسط سازمان)

2- طرح اساسنامه كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛

3- طرح تجاري شامل اهداف، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي شركت براي سه سال پس از تأسيس، و ترازنامه و صورت سود (زيان) پيش‌بيني شده براي يك‌سال كامل شمسي پس از تأسيس كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛

4- پرسشنامه‌ي تكميل شده‌ي مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيأت‌مديره‌ي شركت سبدگردان، مطابق دستورالعمل تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي.

5- پرسشنامۀ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري (حقيقي/حقوقي) در شركت سبدگردان به انضمام مستندات زير در خصوص هر يك از مؤسسين/ سهامداران عمده:

– تصوير مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار حقيقي؛

– تصوير مدارك ثبت مؤسس/ سهامدار حقوقي نزد مرجع ثبت شركت ها ( شامل آگهي تأسيس در روزنامه رسمي)؛

– تصوير آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين مديران مؤسس/سهامدار حقوقي، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن ها؛

– صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير مؤسس/سهامدار حقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛

– اساسنامه يا شركت نامۀ مؤسس/سهامدار حقوقي؛

– حذف شد؛

– اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر يك از مؤسسين/ سهامداران و همچنين اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاري سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

– تعهدنامه در خصوص عدم تأمين سرمايه نهاد مالي در حال تأسيس با استفاده از استقراض يا روش هاي مشابه تحت هر عنوان.

 • بند ب:

براي دريافت مجوز تبديل يك شركت موجود به شركت سبدگردان:

1- فرم تكميل شده ي تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان (مطابق فرمت اعلامي توسط سازمان)

2- اساسنامه يا شركت نامه ي شركت متقاضي؛

3- تصوير مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت ها (شامل آگهي تأسيس در روزنامه ي رسمي)؛

4- تصوير آگهي روزنامه ي رسمي مربوط به آخرين مديران شركت، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن ها؛

5- صورت هاي مالي حسابرسي شده ي دو سال اخير شركت متقاضي همراه با اظهارنظر حسابرس؛

6- طرح تجاري و برنامه هاي شركت متقاضي براي سه سال پس از تبديل به شركت سبدگردان مطابق فرم‌هاي سازمان و ترازنامه و صورت سود (زيان) پيش‌بيني شده براي يك‌سال پس از تبديل؛

7- پرسشنامه ي تكميل شده ي داوطلبين تصدي سمت‌هاي مديريت شركت پس از تبديل به شركت سبدگردان (مطابق دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي)

8- پرسشنامۀ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري (حقيقي/حقوقي) در شركت سبدگردان به انضمام مستندات زير در خصوص هر يك از مؤسسين/ سهامداران عمده:

– تصوير مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار حقيقي؛

– تصوير مدارك ثبت مؤسس/ سهامدار حقوقي نزد مرجع ثبت شركت ها ( شامل آگهي تأسيس در روزنامه رسمي)؛

– تصوير آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين مديران مؤسس/سهامدار حقوقي، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن ها؛

– صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير مؤسس/سهامدار حقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛

– اساسنامه يا شركت نامۀ مؤسس/سهامدار حقوقي؛

– مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمين سرمايه مورد نياز؛

– اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر يك از مؤسسين/ سهامداران و همچنين اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاري سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

– تعهدنامه در خصوص عدم تأمين بيش از 10 درصد از سرمايه نهاد مالي در حال تأسيس با استفاده از استقراض يا روش هاي مشابه تحت هر عنوان.

 • تبصره 1:

در مورد تقاضاي مجوز تبديل، صورت هاي مالي آخرين سال مالي شركت متقاضي بايد توسط يكي از موسسات حسابرسي معتمد سازمان حسابرسي شده و راجع به آن‌ها اظهارنظر شده باشد.

 • تبصره 2:

سازمان مي تواند براي بررسي ارتباط مؤسسين يا سهامداران، مدارك فوق را از مؤسسين يا سهامداران كمتر از 5 درصد نيز اخذ نمايد.

 • ماده 4:

ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطلاعات موضوع ماده ي 3، تقاضاي تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، توسط مديريت مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط زيرحسب مورد به تشخيص سازمان، مجوز تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان توسط سازمان، صادر و به متقاضي تسليم مي‌شود:

 • مبحث الف:

شرايط موافقت با تأسيس شركت سبدگردان:

 • بند 1:

طرح اساسنامه‌ي ارائه شده، مطابق نمونه‌ي مصوب سازمان براي شركت‌هاي سبدگردان باشد؛

 • بند 2:

سرمایه­ای که در نظر است هنگام تأسیس شرکت سبدگردان پرداخت شود، معادل یا بیش از یکصد میلیارد ریال باشد؛

 • بند 3:

تركيب مؤسسين يا شركاء به گونه‌اي باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر براي سبدگرداني را دنبال نمايد؛

 • بند 4:

نداشتن پیشینه کیفری بر اساس ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط مؤسسین/سهامداران   و همچنین نداشتن پيشينه كيفري جرايم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختيار سازمان؛

 • بند 5:

داوطلبين سمت مديرعاملي و عضويت در هيأت‌مديره‌ي شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صلاحيت لازم را داشته باشند؛

 • بند 6:

درصورتي‌كه در نظر است قسمتي از سرمايه ي شركت به صورت غيرنقد تأمين شود، سرمايه ي غيرنقد در راستاي اهداف شركت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاري شركت پيش‌بيني شده و به قيمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقويم شده باشد؛

 • بند 7:

طرح تجاري، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده، معقول و متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت سبدگردان تنظيم شده باشد؛

 • بند 8:

نام پيشنهادي متضمن عنوان سبدگردان يا سبدگرداني و مناسب بوده و با نام هاي ثبت شده ي ديگر مشابه نباشد و به گونه اي گمراه كننده انتخاب نشده باشد.

 • بند 9:

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته­های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه مورد تأیید وزارت علوم با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط برای  بیش از 50 درصد مؤسسین/سهامداران یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل 5 سال سابقه تجربی مرتبط برای بیش از 50 درصد مؤسسین/ سهامداران یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و داشتن مدرک تحلیل­گری بازار سرمایه با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط برای  بیش از 50 درصد مؤسسین/ سهامداران؛

 • بند 10:

عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی 5 سال گذشته؛

 • بند 11:

رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی با ارائه تعهدنامه  توسط موسسین/سهامداران در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق فایل پیوست؛

 • بند 12:

نداشتن پيشينه انضباطي با محكوميت هاي ذيل:

– سه ماه محروميت در محكوميت به سلب صلاحيت از تصدي سمت در نهادهاي مالي بيش از يكسال، پس از پايان محكوميت؛

– شش ماه محروميت در محكوميت اشخاص حقوقي به پرداخت جريمه نقدي بيش از مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال از تاريخ پرداخت جريمه نقدي؛

– چهارماه محروميت در محكوميت اشخاص حقيقي به پرداخت جريمه نقدي بيش از مبلغ هشتصد ميليون ريال از تاريخ پرداخت جريمه نقدي؛

– جريمه نقدي پرداخت نشده به موجب حكم قطعي انضباطي

– در بررسي و اعمال محروميت هاي مزبور فقط سوابق خود شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 • بند 13:

حذف شد.

 • بند 14:

مؤسسين/سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه و اقرارنامه هاي موضوع بند 8 مادۀ 3 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمايند؛

 • بند 15:

عدم تأمین  سرمایه نهادهای مالی با استفاده از استقراض یا روش­های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسین/سهامداران؛

 • بند 16:

تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛

 • بند 17:

نداشتن بیش از 5 درصد از سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه.

 • بند 18:

در مورد مؤسسين/ سهامداران عمده حقوقي، علاوه بر موارد 17-10 شرايط زير نيز لحاظ مي گردد:

1-18- امكان مشاركت در تأسيس نهاد مالي مطابق اساسنامه؛

2-18- سپري شدن حداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، مشروط به اينكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛

3-18- ثبت به عنوان نهاد مالي نزد سازمان در صورتي كه شخص مشمول ثبت باشد؛

4-18- عدم زيان انباشته طي دو دورۀ مالي اخير مطابق آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده؛

5-18- اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود يا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه حاوي بند شرط باشد، آثار سود يا زيان آن منجر به زيان انباشته نگردد؛

6-18- نداشتن بیش از 20 درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیأت مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذینفعان مؤسسین/ سهامداران تا سطح یک لایه سهامداری.

 • مبحث ب:

شرايط موافقت با تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان:

 • بند 1:

جمع حقوق صاحبان سرمایه شرکت، معادل یا بیش از یکصد میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید ارزیابی دارایی­هایی که در فعالیت سبدگردانی قابل استفاده اند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به بیش از یکصد میلیارد ریال بالغ شود.

 • بند 2:

تركيب دارايي هاي شركت و ساختار مالي آن براي فعاليت سبدگرداني مناسب باشد؛

 • بند 3:

اظهارنظر موسسه ي حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت هاي مالي آخرين سال ( دوره‌‌ي) مالي فعاليت شركت، مقبول بوده يا حاوي بندهاي شرطي كه نشان دهد فعاليت شركت پس از تبديل، در زمينه ي سبدگرداني احتمالاً با مانع يا مشكل مواجه مي شود، نباشد؛

 • بند 4:

داوطلباني كه مقرر است پس از تبديل به شركت سبدگردان، سمت مديريت (مديرعامل يا عضو هيأت مديره) را به عهده بگيرند، براساس دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي، صلاحيت لازم را داشته باشند؛

 • بند 5:

نداشتن پیشینه کیفری بر اساس ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط مؤسسین/سهامداران و همچنین نداشتن پيشينه كيفري جرايم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختيار سازمان؛

 • بند 6:

حذف شد.

 • بند 6 جديد:

تركيب شركاي عمده ي شركت متقاضي به گونه اي باشد كه شركت بتواند پس از تبديل به شركت سبدگردان، اهداف مورد نظر براي سبدگرداني را دنبال نمايد؛

 • بند 7:

طرح تجاري، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌هاي مالي كه براي دوره‌هاي پس از تبديل به شركت سبدگردان پيش‌بيني شده‌اند، معقول و متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت سبدگرداني تنظيم شده باشند؛

 • بند 8:

نام فعلي شركت يا نام پيشنهادي براي شركت پس از تبديل، متضمن عنوان سبدگردان يا سبدگرداني و مناسب بوده و با نام‌هاي ثبت شده‌ي ديگر مشابه نباشد و به‌گونه‌اي گمراه‌كننده انتخاب نشده باشد.

 • بند 9:

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته­های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه مورد تأیید وزارت علوم با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط برای  بیش از 50 درصد مؤسسین/سهامداران یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل 5 سال سابقه تجربی مرتبط برای بیش از 50 درصد مؤسسین/ سهامداران یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و داشتن مدرک تحلیل­گری بازار سرمایه با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط برای  بیش از 50 درصد مؤسسین/ سهامداران؛

 • بند 10:

عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی 5 سال گذشته؛

 • بند 11:

رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی با ارائه تعهدنامه  توسط موسسین/سهامداران در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق فایل پیوست؛

 • بند 12:

نداشتن پيشينه انضباطي با محكوميت هاي ذيل:

– سه ماه محروميت در محكوميت به سلب صلاحيت از تصدي سمت در نهادهاي مالي بيش از يكسال، پس از پايان محكوميت؛

– شش ماه محروميت در محكوميت اشخاص حقوقي به پرداخت جريمه نقدي بيش از مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال از تاريخ پرداخت جريمه نقدي؛

– چهارماه محروميت در محكوميت اشخاص حقيقي به پرداخت جريمه نقدي بيش از مبلغ هشتصد ميليون ريال از تاريخ پرداخت جريمه نقدي؛

– جريمه نقدي پرداخت نشده به موجب حكم قطعي انضباطي

– در بررسي و اعمال محروميت هاي مزبور فقط سوابق خود شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 • بند 13:

حذف شد.

 • بند 14:

مؤسسين/سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه و اقرارنامه هاي موضوع بند 8 مادۀ 3 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمايند؛

 • بند 15:

عدم تأمین  سرمایه نهادهای مالی با استفاده از استقراض یا روش­های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسین/سهامداران؛

 • بند 16:

تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛

 • بند 17:

نداشتن بیش از 5 درصد از سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه.

 • بند 18:

در مورد مؤسسين/ سهامداران عمده حقوقي، علاوه بر موارد 17-10 شرايط زير نيز لحاظ مي گردد:

1-18- امكان مشاركت در تأسيس نهاد مالي مطابق اساسنامه؛

2-18- سپري شدن حداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، مشروط به اينكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛

3-18- ثبت به عنوان نهاد مالي نزد سازمان در صورتي كه شخص مشمول ثبت باشد؛

4-18- عدم زيان انباشته طي دو دورۀ مالي اخير مطابق آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده؛

5-18- اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود يا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه حاوي بند شرط باشد، آثار سود يا زيان آن منجر به زيان انباشته نگردد؛

6-18- نداشتن بیش از 20 درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیأت مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذینفعان مؤسسین/ سهامداران تا سطح یک لایه سهامداری.

 • تبصره 1:

درصورت عدم موافقت با تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، موضوع بايد توسط مديريت مربوطه در سازمان و با ذكر دلايل به متقاضي اطلاع داده شود و در اين صورت، تا 6 ماه پس از ابلاغ موضوع، مؤسسین پیشنهادی امكان ارائه درخواست مجدد ندارند.

 • تبصره 2:

نام شركت مي‌تواند از طرق زير گمراه كننده باشد:

الف) ستفاده از كلمات و عباراتي نظير “ايران”، “ملي” و غيره در نام شركت كه معمولاً از طرف اشخاص و نهادهاي وابسته به دولت استفاده مي شوند در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد.

ب) استفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شركت به شخص يا اشخاص خاصي را (اعم از دولتي يا خصوصي) متبادر نمايد، در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد.

 • تبصره 3:

درصورتي‌كه متقاضي بعضي از شرايط مذكور در اين ماده را احراز ننموده باشد، سازمان مي‌تواند به تقاضاي متقاضي، موافقت اصولي خود را با صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت متقاضي به شركت سبدگردان، مشروط به احراز شرايط و رعايت اين دستورالعمل به متقاضي اعلام كند. در اين صورت مدت زمان احراز شرايط كه حداكثر شش ماه از تاريخ صدور موافقت اصولي خواهد بود، در موافقت اصولي صادره قيد مي‌گردد. در اين صورت متقاضي موظف است برنامه‌ي احراز شرايط را به سازمان ارائه كند.

 • تبصره 4:

عناوين محل كار اشخاص حقيقي در خصوص سوابق تجربي مرتبط به شرح زير مي باشد:

شركت هاي تأمين سرمايه، سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري، هلدينگ، سرمايه گذاري، كارگزاري، مؤسسه رتبه بندي، پردازش اطلاعات مالي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها، كانون‌هاي فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسي، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، شركت هاي بيمه، كارشناس رسمي دادگستري در زمينه هاي مرتبط، مدرس دانشگاه در دروس مرتبط، سازمان ها و مؤسسات عمومي مرتبط و ساير فعاليت هاي مرتبط با ارائه مستندات.

 

 • ماده 5:

پس از ابلاغ مجوز تأسيس سبدگردان يا مجوز تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا شركت سبدگردان را به صورت يك شركت سهامي خاص مطابق با شرايط اعلام شده، تأسيس يا شركت موجود را مطابق شرايط اعلام شده به يك شركت سبدگردان سهامي خاص تبديل نمايد و موارد لازم را در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسليم كند، در غير اين‌صورت مجوز تأسيس يا مجوز تبديل صادره از درجه‌ي اعتبار ساقط خواهد شد.

 • تبصره:

به تقاضاي متقاضي و ذكر دلايل موجه، سازمان مي تواند مهلت موضوع اين ماده را حداكثر سه ماه ديگر تمديد كند.

 • ماده 6:

حداكثر 20 روز كاري پس از تأسيس شركت سبدگردان و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها يا انجام تغييرات لازم در شركت موجود براي تبديل به شركت سبدگردان و ثبت تغييرات نزد مرجع ثبت شركت‌ها، شركت بايد مدارك زير را به سازمان ارائه نمايد تا درصورتي‌كه شرايط مندرج در مجوز تأسيس يا مجوز تبديل، رعايت شده باشد، به عنوان سبدگردان موضوع بند 17ماده‌ي 1 قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دريافت مجوز فعاليت اقدام نمايد:

1- اساسنامه‌ي شركت؛

2- تصوير آگهي مشخصات مديران و صاحبان امضاي مجاز شركت و حدود اختيارات آن‌ها در روزنامه رسمي كشور؛

3- نام ثبت شده، تاريخ ثبت، محل ثبت و شماره‌ي ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها؛

4- تصوير آگهي تأسيس يا تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور؛

5- مبلغ سرمايه‌ي ثبت شده، فهرست شركاء و ميزان سرمايه‌ي پرداخت شده و تعهد شده‌ي هريك؛

6- ساير مداركي كه نشان دهنده‌ي احراز شرايط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد.

 • فصل چهار – شرايط صدور مجوز فعاليت سبد گردان:
  • ماده 7:

تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان براساس مجوز سازمان و همچنين ثبت شركت تحت عنوان شركت سبدگردان مطابق مواد 5 و 6 اين دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعاليت در زمينه ي سبدگرداني محسوب نمي شود و شروع به فعاليت سبدگرداني منوط به دريافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعاليت سبدگرداني از سازمان است. اشخاص حقوقي با احراز شرايط زير مي‌توانند با تكميل فرم مربوطه، تقاضاي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني نمايند:

 • بند 1:

متقاضي قبلاً مجوز تأسيس شركت سبدگردان، شركت مشاور سرمايه‌گذاري، شركت تأمين سرمايه، شركت پردازش اطلاعات مالي،شركت كارگزاري، يا شركت كارگزار/معامله‌گري يا مجوز تبديل به يكي از نهادهاي مالي ياد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت يكي از اين عناوين به‌صورت يك شخصيت حقوقي مورد تائيد سازمان نزد مرجع ثبت شركت‌ها و سازمان به ثبت رسيده و خارج از موضوع فعاليت خود به فعاليت عمده‌ي ديگري نمي‌پردازد؛

 • بند 2:

يروي انساني، فضا و تجهيزات مناسب اداري و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي را به شرح پيوست شماره‌ي 4 مهيا كرده باشد؛

 • بند 3:

متقاضي حداقل يك شخص حقوقي را از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان از طبقه اول و دوم انتخاب و با وي قرارداد امين سبدگرداني اختصاصي را مطابق نمونۀ پيوست شماره 6 اين دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفي نموده‌ باشد؛

 • بند 4:

در صورتیکه متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت سبدگردانی مبادرت کند، سرمایه ثبت و پرداخت شده متقاضی معادل یا بیش از یکصد میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی داراییهای قابل استفاده در فعالیت سبدگردان، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از یکصد میلیارد ریال گردد؛

 • بند 5:

درصورتیکه متقاضی به فعالیت یا فعالیتهای دیگری بپردازد، آنگاه سرمایه متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیتهای مذکور به علاوه یکصد میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی داراییهای قابل استفاده در فعالیت سبدگردانی، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از یکصد میلیارد ریال به علاوه حداقل سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیتهای مذکور گردد؛

 • تبصره 1:

درصورتي‌كه در اثر زيان‌هاي وارده، بيش از ثلث سرمايه‌ يا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده براي سبدگرداني طبق اين ماده از بين برود، سبدگردان موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به ترميم سرمايه يا حقوق صاحبان سهام اقدام نمايد.

 • تبصره 2:

در صورت احراز شرايط و ظرف حداكثر 30 روز پس از تكميل مدارك و اطلاعات مربوطه مجوز فعاليت سبدگرداني، با اعتبار پنج ساله به‌نام متقاضي صادر مي‌گردد. درصورتي‌كه حكم لغو مجوز تأسيس يا فعاليت سبدگردان طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعاليت سبدگرداني براي دوره‌هاي پنج ساله‌ي بعد تمديد مي‌شود.

 • تبصره 3:

انتخاب امين از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان كه متقاضي، مديران يا سهامداران آن در مؤسسات مذكور منافع مالي از جمله سهامدار مشترك يا هرگونه اقدامي كه استقلال امين را خدشه دار كند داشته باشد، مجاز نيست.

 • فصل پنج – الزامات ارائه خدمات:
  • ماده 8:

ارائه‌ي خدمات توسط سبدگردان به هر مشتري بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد.در قرارداد منعقده ذكر موارد زير الزامي است:

 • بند 1:

مشخصات و نشاني سبدگردان به عنوان يك طرف و مشخصات و نشاني مشتري يا مشتريان به عنوان طرف ديگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاريخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

 • بند 2:

خدماتي كه سبدگردان به مشتري ارئه مي‌دهد و نحوه‌ي ارائه خدمات مذكور؛

 • بند 3:

اهداف، اصول و محدوديت‌هاي لازم‌الرعايه، كه براساس مواد 12 و 13 استخراج شده به عنوان ضميمه‌ي قرارداد؛

 • بند 4:

مسئوليت‌هاي سبدگردان در قبال خدمات ارائه شده به مشتري و ضمانت‌هاي اجرايي آن؛

 • بند 5:

حق‌الزحمه و كارمزدي كه مشتري در قبال دريافت هر نوع خدمات سبدگردان، بايد پرداخت كند و زمان‌بندي پرداخت حق‌الزحمه و كارمزد مذكور؛

 • بند 6:

اينكه پرداخت حق‌الزحمه و كارمزد سبدگردان صرفاً براساس صورت‌حساب صادره صورت مي‌پذيرد؛

 • بند 7:

هزينه‌هايي كه از محل دارايي‌هاي مشتري نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛

 • بند 8:

نحوۀ گزارش‌دهي سبدگردان به مشتري و محتوا و زمانبندي ارائه گزارش‌هاي مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل؛

 • بند 9:

مسئوليت سبدگردان در مورد معرفي قرارداد و ارسال يك نسخه از آن به امين خود و ذكر مشخصات امين در صورت درخواست سرمايه‌گذار؛

 • بند 10:

اين موضوع كه اطلاعات مشتري نزد سبدگردان محرمانه تلقي شده و سبدگردان نمي‌تواند آنها را بدون اجازه كتبي مشتري افشا كند يا به ديگري اعطاء، كند مگر در چارچوب مواردي كه در اين دستورالعمل مجاز يا مكلف به اعطا، افشا يا انتشار اطلاعات مذكور است؛

 • بند 11:

ذكر اينكه درصورتي‌كه مفاد قرارداد مغاير قوانين و مقررات تصويب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمي‌تواند به مفاد قرارداد عمل كند و چنانچه در اثر آن خسارتي به مشتري وارد آيد، سبدگردان مسئول جبران آن است؛

 • بند 12:

ذكر اينكه سبدگردان ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد كه با قوانين و مقرراتي كه بعداً به تصويب مي‌رسد، مغاير باشد نيست و از اين بابت مسئوليتي براي جبران خسارت وارده به مشتري نخواهد داشت؛

 • بند 13:

اينكه قرارداد تحت چه شرايطي منفسخ مي‌شود (با رعايت ماده‌ي 9 اين دستورالعمل) و طرفين قرارداد تحت چه شرايطي اختيار فسخ قرارداد را پيش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛

 • بند 14:

ذكر اين موضوع كه مرجع رسيدگي به اختلافات بين مشتري و سبدگردان در صورت عدم سازش در كانون‌هاي موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در ماده‌ي 37 قانون بازار اوراق بهادار است و تا تشكيل كانون مربوطه، وظيفه‌ي مذكور توسط سازمان صورت مي‌پذيرد؛

 • بند 15:

تشريح نحوه‌ي برقراري ارتباط بين سبدگردان و مشتري براي تبادل اطلاعات و مدارك مختلف؛

 • بند 16:

ذكر اين موضوع كه مسئوليت‌هاي قيد شده در قرارداد به هيچ عنوان محدود كننده‌ي مسئوليت‌هاي سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود؛

 • بند 17:

تعداد نسخ قرارداد و نحوه‌ي توزيع آنها.

 • بند 18:

ذكر اين موضوع كه سبدگردان مي‌تواند به وكالت از مشتري طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالكانه اوراق بهادار مشتري از جمله حضور در مجامع عمومي شركت‌ها و اعلام راي، دريافت سود سهام و سود ساير اوراق بهادار، دريافت سهام جايزه، دريافت حق تقدم خريد سهام و شركت در افزايش سرمايه، اقدام نمايد.

 • بند 19:

ذكر اين موضوع كه رابطه بين سبدگردان و مشتري رابطه وكيل و موكل مي‌باشد.

 • بند 20:

تشريح اقدامات پس از خاتمه قرارداد از جمله انتقال يا فروش دارايي هاي سبد اختصاصي

 • بند 21:

ذكر اين موضوع كه مشتري به سبدگردان اجازه دريافت وام يا اعتبار از كارگزار اعطا مي‌نمايد يا خير و در صورت اخذ وام يا اعتبار ميزان، نرخ اوراق و پذيرش ريسك ناشي از اخذ وام يا اعتبار توسط مشتري بايد در قرارداد پيش بيني گردد.

 • تبصره 1:

حذف شد.

 • تبصره 1 جديد:

هر گونه تغيير در مفاد قرارداد يا برداشت سرمايه توسط مشتري يا افزايش سرمايه‌ي مشتري در سبد اختصاصي، با اضافه كردن متمم به قرارداد امكان‌پذير است، مشروط به آن كه اين ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم‌هاي قرارداد بايد به امضاي طرفين قرارداد رسيده و حداقل شامل موارد زير باشد:

الف) شماره و تاريخ قرارداد و شماره‌ و تاريخ متمم؛

ب) مشخصات طرفين قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است؛

ج) توافقات حاصله طي متمم قرارداد؛

 • تبصره 2:

در موقع انعقاد قرارداد سبدگرداني، ارزش سبداختصاصي مشتري بايد حداقل 100 ميليون ريال باشد.

 • ماده 9:

در موارد ذيل سبدگردان بايد موضوع را به اطلاع مشتري برساند و قرارداد بين مشتري و سبدگردان خود به خود منفسخ مي‌گردد و سبدگردان بايد كليه‌ي مطالبات مشتري را به وي پرداخت كند:

 • بند 1:

تعليق مجوز فعاليت سبدگردان به قسمي كه انجام تمام يا بخشي از موضوع قرارداد با مشتري بيش از 15روز ممكن نباشد(مگر با توافق كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس از تعليق)؛

 • بند 2:

لغو مجوز تأسيس يا فعاليت سبدگردان؛

 • بند 3:

ورشكستگي يا انحلال سبدگردان؛

 • بند 4:

كناره‌گيري از فعاليت سبدگرداني.

 • تبصره:

درصورتي‌كه مشتري كه قرارداد سبدگرداني با سبدگردان منعقد نموده، فوت نمايد و سبدگردان از اين امر مطلع شود، بايد بلافاصله فعاليت سبدگرداني را در مورد دارايي‌هاي آن مشتري متوقف و سازمان وامين خود را از موضوع مطلع كند و اقدامات لازم را براي اتمام قرارداد به‌عمل آورد.

 • ماده 10:

بخش‌هاي زير در شركت سبدگردان بايد از يكديگر جدا بوده و مستقيماً يا به واسطه‌‌ي مديران جداگانه، تحت نظارت بالاترين مقام اجرايي (مديرعامل) باشند:

1- بخش سبدگرداني؛

2- بخش مالي؛

3- بخش اخذ و اجراي سفارش خريد و فروش اوراق بهادار از مشتريان، درصورتي‌كه به فعاليت كارگزاري نيز مي‌پردازد.

 • تبصره:

علاوه برتفكيك سازماني موضوع اين ماده، سبدگردان بايد رويه‌اي به كار گيرد تا اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات مشتريان سبدگردان در صورت وجود، در اختيار اشخاصي كه وظيفه‌ سبدگرداني سبداختصاصي ساير مشتريان را به عهده دارند، قرارنگرفته يا در دسترس آنها نباشد.

 • ماده 11:

سبدگردان مي‌تواند با اخذ مجوز از سازمان اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي كند. مسئوليت فعاليت شعبه يا نمايندگي سبدگردان به عهده‌ي سبدگردان است. در ايجاد شعبه يا نمايندگي رعايت موارد زير ضروري است:

 • بند 1:

تعيين مسئول شعبه يا نمايندگي كه بايد حداقل داراي گواهي‌نامه اصول مقدماتي بوده و آموزش‌هاي لازم را سپري كرده باشد؛

 • بند 2:

تدوين رويه‌هاي مكتوب براي (الف) راهنمايي مشتريان، (ب) انعقاد قراردادهاي سبدگردان و (ج) كنترل‌هاي داخلي لازم؛

 • بند 3:

اختصاص امكانات مورد نياز به شعبه يا نمايندگي، شامل مكاني با كاربري اداري يا تجاري، ملزومات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري؛

 • بند 4:

نصب تابلو در محل مناسب براي شعبه يا نمايندگي شامل نام و عنوان سبدگردان.

 • تبصره:

در صورت ثبت سبدگردان نزد سازمان درج عبارت «تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» در تابلوهاي سبدگردان و كليه‌ي اوراق، اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي آن مجاز است.

 • ماده 12:

سبدگردان، قبل از سبدگرداني اختصاصي، موظف‌است ابتدا اطلاعات كافي در مورد مشتري را در قالب فرم‌هاي از پيش طراحي شده، كسب و تحليل نمايد تا مطابق تشريفات ماده‌ي 13 و تبصره‌ي 1 آن، اهداف، اصول و محدوديت‌هاي لازم‌الرعايه استخراج و به تأييد مشتري برسد. سبدگرداني سبد اختصاصي، بدون دريافت و تحليل نظام‌مند اطلاعات مشتري، توسط سبدگردان و همچنين خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهاداري به‌نام مشتري كه در تخصص سبدگردان نبوده و در تارنماي سبدگردان به عنوان اوراق بهاداري كه وي در خصوص آنها سبدگرداني مي‌كند، اعلام نشده‌اند، تخلف محسوب مي‌گردد. اطلاعات دريافتي از مشتري بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1) در مورد كليه‌ي مشتريان: اطلاعات هويتي، نشاني و تلفن؛

2- در مورد مشترياني كه سبد اختصاصي آن‌ها توسط سبدگردان، سبدگرداني مي‌شود:

1-2-) اطلاعاتي كه دريافت آن‌ها اجباري است:

1-1-2-) وضعيت شغلي، نحوه‌ي اشتغال، سن، سطح تحصيلات و تجربيات كاري مشتري؛

2-1-2) برنامه‌ها و اهداف مشتري از سرمايه‌گذاري و مبلغي كه قصد سرمايه‌گذاري دارد؛

3-1-2-) تجربيات مشتري در سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي؛

4-1-2) ميزان وجوه نقدي كه مشتري براي اجراي برنامه‌ها و اهداف آتي خود به آن نيازمند است و زمانبندي آن؛

2-2) اطلاعاتي كه دريافت آن‌ها اختياري است :

1-2-2) اطلاعات كلي راجع به افراد خانواده و افراد تحت تكفل مشتري كه در مورد هر يك حداقل شامل: سن، سطح تحصيلات، وضعيت شغلي و حدود درآمد مي‌گردد؛

2-2-2) محدوده‌ي درآمدها و هزينه‌هاي كنوني مشتري و افراد تحت تكفل و پيش‌بيني وضعيت آتي آن با ذكر منابع درآمدي

3-2-2) ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي كنوني مشتري و افراد تحت تكفل به طور تقريبي؛

4-2-2) وضعيت درآمدي ساير اعضاي خانواده و ميزان مشاركت آنها در پرداخت هزينه‌هاي مشتري و افراد تحت تكفل؛

5-2-2) اهداف و برنامه‌هاي آتي مشتري؛

 • تبصره 1:

براي سبدگرداني سبداختصاصي مشتري، فرم كسب اطلاعات مشتريان بايد طوري طراحي گردد كه علاوه بر كسب اطلاعات اين ماده، حاوي سوالاتي براي ارزيابي توان مشتري براي تحمل ريسك باشد. روش سبدگردان براي اينكه از پاسخ به سوالات مذكور، ميزان توان مشتري در تحمل ريسك را ارزيابي نمايد بايد مدون و مكتوب باشد. سبدگردان نمي‌تواند در اين پرسشنامه،‌ ارزيابي ميزان توان مشتري در تحمل ريسك را به خود مشتري واگذارد يا مستقيماً تعيين آن را از مشتري طلب كند.

 • تبصره 2:

سبدگردان بايد فرم كسب اطلاعات مشتريان و رويه‌ي خود در ارزيابي ميزان توان مشتري در تحمل ريسك را قبل از به‌كارگيري رسماً به سازمان ارسال كند. درصورتي‌كه سازمان اصلاح فرم و روش ياد شده را ضروري تشخيص دهد، موضوع را به سبدگردان ابلاغ مي‌كند و وي موظف است قبل از اقدام براساس فرم و روش مذكور، اصلاحات درخواستي را اعمال نمايد. تغييرات در فرم و روش ياد شده نيز بايد قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد.

 • ماده 13:

تحليل موضوع ماده‌ي 12 بايد مطابق رويه‌ي موضوع تبصره‌ي 2 ماده‌‌ي 12 كه به سازمان ارسال شده است، توسط يكي از كاركنان شركت سبدگردان كه اين مسئوليت را صريحاً پذيرفته و لااقل داراي گواهي‌نامه‌ي تحليل‌گري بازار سرمايه با حداقل 2 سال سابقه‌ي تجربي مرتبط است، انجام شده و نتايج تحليل در فرم جداگانه‌اي حاوي نام و مشخصات تحليل‌گر و تاريخ تحليل درج گردد. نتايج اين تحليل بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1- اهداف مشتري از سرمايه‌گذاري؛

2- ميزان ريسك قابل تحمل توسط مشتري؛

3- مقاطع زماني كه سرمايه‌گذار تمايل يا نياز به برداشت و مصرف تمام يا قسمتي از سرمايه‌ي خود دارد و مبلغ برداشت در هر زمان؛

4- دارايي‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري مشتري و نسبت مناسب سرمايه‌گذاري در هر كدام.

 • تبصره 1:

سبدگردان بايد يك نسخه از فرم كسب اطلاعات مشتري و فرم تحليل و نتيجه‌گيري آن (موضوع اين ماده) را در پرونده‌ي مشتري، نگه‌داري كند و يك نسخه از فرم تحليل و نتيجه‌گيري موضوع تبصره‌ي اين ماده را در اختيار مشتري قراردهد، مشتري مختار است كه اين تحليل و نتيجه‌گيري را بپذيرد يا در آن تغييراتي بدهد. آنچه مورد توافق نهايي مشتري قرار دارد بايد به عنوان اهداف، اصول و محدوديت‌هاي لازم‌الرعايه به قرارداد سبدگرداني ضميمه شده و توسط سبدگردان و مشتري امضاء شود. سبدگرداني سبداختصاصي هر مشتري بايد با رعايت اهداف، اصول و محدويت‌هاي لازم‌الرعايه كه پيوست قرارداد سبدگرداني مربوطه است، توسط كاركناني كه لااقل داراي گواهي‌نامه‌ي تحليل‌گري بازار سرمايه هستند، انجام شود.

 • تبصره 2:

تحليل و نتيجه‌گيري سبدگردان از اطلاعات مشتري و تغييرات احتمالي كه مشتري در آن مي‌دهد و نظر سبدگردان در مورد اين تغييرات بايد در پرونده‌ي مشتري يا پرونده‌ي قرارداد سبدگرداني، منعكس و ضبط شود.

 • تبصره 3:

در صورت عدم كفايت دارندگان گواهي‌نامه‌ي تحليل‌گري، سبدگردان مي‌تواند با تأييد سازمان از اشخاص دارنده‌ي گواهي‌نامه‌ي اصول مقدماتي كه داراي سوابق حرفه‌اي مرتبط و كافي باشند، استفاده نمايد.

 • تبصره 4:

كاركناني كه سبدگرداني سبدهاي اختصاصي مشتريان را به عهده دارند، نبايد هم‌زمان نقش يا مسئوليتي در اجراي دستورات خريد و فروش اوراق بهادار ساير اشخاص داشته باشند.

 • ماده 14:

در شرايط وجود تضاد منافع بين سبدگردان و مشتري وي، اولويت با منافع مشتري خواهد بود.

 • ماده 15:

در محاسبه كارمزد سبدگرداني، سبدگردان موظف است از بين روش‌هايي كه توسط سازمان تعيين و ابلاغ مي‌شود، انتخاب و سقف كارمزدهاي مصوب هيأت مديره‌ي سازمان را رعايت كند. درصورتي‌كه سبدگردان روش ديگري را مدنظر داشته باشد، بايد قبل از اجرا و درج در قراردادهاي سبدگرداني، تأييد سازمان را دريافت كند. هرگاه روش محاسبه‌ي كارمزد و سقف آن در مورد خدماتي كه سبدگردان مجاز به ارائه‌ي آن‌ها است، توسط سازمان تعيين نشده باشد، روش محاسبه و سقف كارمزد تابع توافق سبدگردان با مشتري خواهد بود.

 

 • ماده 16:

انجام فعاليت‌هاي زير توسط سبدگردان مجاز نمي‌باشد:

 • بند 1:

ارائه‌ي خدمات سبدگرداني در خصوص اوراق بهاداري كه بدون دريافت مجوز مربوطه منتشر شده يا در حال انتشارند؛

 • بند 2 :

حذف شد.

 • بند 3:

انعقاد قراردادها يا پذيرش تعهداتي كه منجر شود تا سبدگردان نتواند تمام يا بخشي از وظايف خود را مطابق اين دستورالعمل انجام دهد يا مسئوليت‌هاي سبدگردان را كمتر از مسئوليت‌هايي نمايد كه در اين دستورالعمل براي سبدگردان‌ها پيش‌بيني شده ‌است؛

 • بند 4:

انعقاد قراردادهاي سبدگردان با مشتريان كه در آن مسئوليت‌هاي سبدگردان در قبال مشتريان از مسئوليت‌هاي مندرج در اين دستورالعمل يا ساير مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛

 • بند 5:

اعطاي وام به مشترياني كه با آنها قرارداد سبدگرداني منعقد نموده يا دريافت وام از آنها؛

 • بند 6:

دريافت كارمزد در ارائه‌ي خدمات خود بيش از سقف‌هاي مصوب سازمان؛

 • بند 7:

استفاده از دارايي مشتريان به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نفع خود يا به نفع اشخاص وابسته به خود.

 • فصل شش – تشريفات دريافت كد سبدگرداني و انتقال اوراق بهادار مشتري به كد سبدگرداني:
  • ماده 17:

به منظور دريافت كد معاملاتي براي سبد اختصاصي، سبدگردان موظف است ظرف 3 روز كاري پس از انعقاد قرارداد سبدگرداني، فرم تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني را مطابق نمونه فرم‌هاي ابلاغ شده توسط شركت سپرده‌گذاري كه به امضاي مشترك شركت سبدگردان و امين رسيده باشد، تكميل كرده و به شركت سپرده‌گذاري ارائه دهد. درصورتي‌كه آورده‌ي مشتري، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات اين اوراق بهادار در تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني قيد مي‌شود. شركت سپرده‌گذاري مكلف است، ظرف يك روز كاري پس از دريافت فرم هاي مذكور و به شرط آنكه شركت سبدگردان قبلاً مجوز فعاليت سبدگرداني دريافت كرده و اعتبار آن منقضي نشده باشد كد سبدگرداني را اختصاص ‌دهد.

 • تبصره 1:

حذف شد.

 • تبصره 2:

درصورتي‌كه آورده‌ي مشتري شامل اوراق بهادار بوده و مشخصات اوراق بهادار و درخواست انتقال آن‌ها توسط سبدگردان ارائه شده‌باشد، آن‌گاه شركت سپرده‌گذاري پس از احراز مالكيت سرمايه‌گذار نسبت به اوراق بهادار موضوع سبدگرداني، درصورتي‌كه سرمايه‌گذار ممنوع‌المعامله نباشد، اوراق بهادار مذكور را به كد سبدگرداني منتقل و موضوع را مطابق نمونه فرم هاي ابلاغ شده توسط شركت سپرده گذاري كه به امضاي مشترك شركت سبدگردان و امين رسيده باشد به سبدگردان و سازمان منعكس مي‌نمايد. انتقال اوراق بهادار ياد شده به كد سبدگرداني، انتقال مالكيت و انجام معامله محسوب نشده و مشمول مقررات و كارمزدهاي مربوط به معاملات اوراق بهادار نمي‌باشد. مالكيت و كليه‌ي منافع مادي اوراق بهادار منتقل شده به كد سبدگرداني و خريداري شده به اين كد، در هر زمان به مشتري تعلق دارد، لكن نحوه‌ي اعمال حق رأي، حق تقدم خريد اوراق بهادار كه به مالك اين اوراق بهادار تعلق مي‌گيرد و اعمال ساير حقوق مربوطه، در طول اعتبار قرارداد سبدگرداني براساس قرارداد سبدگرداني تعيين مي‌شود.

 • فصل هفت – وظايف و مسئوليت هاي امين:
  • ماده 18:

براي شروع به فعاليت سبدگرداني، سبدگردان بايد حداقل يك شخص حقوقي كه از نظر سازمان واجد صلاحيت لازم باشد را به عنوان امين انتخاب و با وي قرارداد (مطابق نمونه‌ي پيوست 6) منعقد كند. وظايف و مسئوليت‌هاي امين و حق‌الزحمه‌ي وي بايد مطابق مواد اين دستورالعمل در قرارداد بين سبدگردان و امين درج گردد. سبدگردان بايد يك نسخه از قرارداد را بلافاصله پس از انعقاد به امين تسليم كند و نسخه ديگر را دو روز كاري پس از اجرايي‌شدن قرارداد به سازمان ارسال و نزد سازمان ثبت كند.

 • تبصره:

درصورت ورشكستگي يا انحلال امين طرف قرارداد با سبدگردان كه وظايف مذكور در مادۀ 21 را پذيرفته‌است، يا در صورتي‌كه امين مذكور به هر دليل نتواند اين وظايف را انجام دهد يا در صورت فسخ يا انفساخ قرارداد سبدگردان با امين مذكور، سبدگردان ملزم است موضوع را بلافاصله كتباً به سازمان گزارش كند و ظرف حداكثر يك ماه با شخص صاحب صلاحيت ديگري به عنوان امين كه حاضر به پذيرش مسئوليت‌هاي مذكور در مادۀ 21 است، قرارداد امين سبدگرداني اختصاصي (مطابق نمونۀ پيوست) منعقد كند. قبل از انعقاد قرارداد مذكور با امين جديد، سبدگردان نبايد به عمليات سبدگرداني بپردازد مگر اينكه موضوع با ذكر دلايل به تأييد سازمان برسد.

 

 • ماده 19:

سبدگردان بايد براي هر قرارداد سبدگرداني حساب بانكي جداگانه افتتاح كند و در صورتي‌كه اين امر عملاً مشكل باشد، افتتاح يك حساب بانكي براي مجموعه‌اي از قراردادهاي سبدگرداني بلامانع است؛ مشروط به اينكه موضوع با ذكر دلايل به تأييد سازمان برسد. حساب‌هاي بانكي موصوف كه به‌عنوان حساب‌هاي بانكي مخصوص سبدگرداني شناخته مي‌شوند، با تأييد امين افتتاح شده و مشخصات آن‌ها نزد امين ثبت مي‌گردد. كليۀ دريافت‌هاي مربوط به سبد اختصاصي مشتري شامل وجوه اوليه‌ي موضوع سبدگرداني، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي سبداختصاصي و فروش اوراق بهادار سبد اختصاصي، بايد منحصراً به حساب بانكي موضوع اين ماده مرتبط با قرارداد سبدگرداني مربوطه، واريز و كليه‌ي پرداخت‌هاي مربوط به سبد اختصاصي شامل وجوه پرداختي به مشتري، وجوه پرداختي بابت خريد اوراق بهادار سبداختصاصي و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به سبدگرداني، منحصراً از اين حساب بانكي انجام مي‌شود.

 • تبصره 1:

در مورد قراردادهاي سبدگرداني زير، حساب بانكي موضوع اين ماده بايد به ‌نام مشترك سبدگردان و امين يا به‌ نام مشتري افتتاح شده به‌طوري‌كه در هر حال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امين امكان‌پذير باشد:

1- در صورتي‌كه ارزش روز سبد اختصاصي مشتري مربوط به قرارداد سبدگرداني، بيش از ثلث سرمايۀ ثبت و پرداخت شدۀ سبدگردان يا بيش از يك ميليارد ريال هر كدام كمتراست، باشد؛

2- در صورتي‌كه با انعقاد قرارداد سبدگرداني، مجموع ارزش سبدهاي اختصاصي تحت مديريت سبدگردان به ارزش روز، بيش از ده برابر سرمايۀ ثبت و پرداخت شدۀ سبدگردان شود.

سبدگردان موظف است، قراردادهاي سبدگرداني منعقده با مشتريان را براي امين ارسال و براي اجراي قرارداد، تأييديه امين را درخصوص فرم موضوع مادۀ 17 اين دستورالعمل اخذ نمايد.

 • تبصره 2:

به استثناي قراردادهاي سبدگرداني موضوع تبصرۀ 1 اين ماده، در مورد ساير قراردادهاي سبدگرداني، حساب بانكي مي‌تواند به تشخيص سبدگردان به‌نام سبدگردان، مشتري، امين يا به نام مشترك دو يا چند شخص از آن‌ها و حق برداشت از حساب بانكي نيز مي‌تواند در اختيار يك، دو يا چند شخص از اشخاص فوق باشد.

 • تبصره 3:

كارگزاراني كه اوراق بهادار ثبت شده در يك كد سبدگرداني از طريق آن‌ها به فروش مي‌رسد، ملزم‌اند وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار ياد شده را صرفاً به حساب يا حساب‌هاي بانكي موضوع اين ماده كه توسط امين به كارگزار معرفي شده‌است، واريز نمايند. امين موظف است مشخصات حساب بانكي موضوع اين ماده را به درخواست سبدگردان، به كارگزاران مورد نظر وي معرفي كند.

 

 • ماده 20:

در مورد قراردادهاي موضوع تبصرۀ 1 ماده 19، سبدگردان موظف است قبل از هر پرداخت‌ مربوط به قرارداد سبدگرداني از حساب‌ بانكي موضوع ماده‌ي 19، تأييديه‌ي امين مربوطه را دريافت كند. امين بايد ظرف يك روز كاري پس از دريافت درخواست سبدگردان براي هرگونه پرداخت، در صورتي‌كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد سبدگرداني و موارد زير تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأييد كند :

 • بند الف:

در مورد پرداخت‌ به مشتري، امين بايد كنترل نمايد كه:

1- قبلاً نسخه‌اي از قرارداد مشتري به امين تسليم و نزد امين ثبت شده است.

2- مبلغي كه سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانكي مشتري درخواست نموده، بيش از وجوه نقد سبداختصاصي مشتري مربوطه در تاريخ درخواست نيست،

3- پرداخت‌ صرفاً به حساب بانكي مشتري كه در قرارداد سبدگرداني يا متمم آن يا كتباً توسط مشتري معرفي شده است، واريز مي‌شود.

 • بند ب:

در خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خريد اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگرداني، امين بايد كنترل نمايد كه:

1- مانده‌ي وجوه نقد سبداختصاصي نزد كارگزار به تشخيص امين بيش از حد لازم نباشد؛

2- پرداخت صرفاً به حساب جاري معاملاتي كارگزار صورت ‌پذيرد؛

3- كارگزار داراي مجوز كارگزاري از سازمان بوده و تشريفات شناسايي كارگزار طبق قرارداد امين با سبدگردان به انجام رسيده‌باشد؛

 • بند ج:

در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينه‌هاي سبدگرداني امين بايد كنترل نمايد كه:

1-  پرداخت مطابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛

2- اين پرداخت‌ها به حساب‌هاي بانكي اشخاص مربوطه صورت مي‌پذيرد.

 • بند د:

در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداري كه در بورس يا بازار خارج از بورس معامله نمي‌شوند، امين بايد كنترل كند كه:

1- مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده‌ي آن‌ها توسط سبدگردان معين شده‌ است؛

2- اوراق بهادار داراي ويژگي‌هاي مندرج در قرارداد است؛

3- فروشنده معتبر است؛

4- مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكي فروشنده پرداخت ‌شود.

 • تبصره 1:

سبدگردان نيز بايد مفاد اين ماده را در مورد صدور درخواست‌هاي پرداخت مربوطه به كليۀ قراردادهاي سبدگرداني (اعم از قراردادهاي سبدگرداني موضوع تبصره 2 ماده 19 و غير از آن) رعايت نمايد، و مسئوليت امين در تأييد درخواست‌هاي پرداخت، مطابق مفاد اين دستورالعمل، رافع مسئوليت سبدگردان نيست.

 • تبصره 2:

سبدگردان موظف است، اطلاعات و اسنادي كه امين براي اجراي اين ماده درخواست مي‌كند، در اختيار وي قرار دهد و امكان دسترسي به نرم‌افزار سبدگرداني را كه حاوي جزئيات اطلاعات هر مشتري سبدگردان است، از طريق شبكه‌ي اينترنت و به صورت به‌هنگام براي امين فراهم كند.

 • ماده 21:

امين موظف است به‌صورت مستمر نظارت كند كه :

1- مفاد قراردادهاي سبدگرداني كه سبدگردان با مشتريان خود منعقد نموده ‌است، توسط سبدگردان رعايت شود؛

2-  دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و مقرراتي كه سازمان نظارت بر رعايت آن‌ها را از جمله وظايف امين طرف قرارداد با سبدگردان‌ها محسوب كند، توسط سبدگردان رعايت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقض موارد يادشده، موضوع را به سازمان گزارش كند و هم زمان تذكرات لازم را جهت اصلاح به سبدگردان ارائه دهد؛

3- شركت سبدگردان قبلاً مجوز فعاليت سبدگرداني دريافت كرده و اعتبار آن منقضي نشده باشد.

 • تبصره 1:

درصورتي‌كه تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع اين ماده، موجب ورود خسارت به مشتري سبدگردان شود و سبدگردان خسارت وارده را آن‌طور كه به نظر امين عادلانه است، جبران نكند، امين موظف است تخلف سبدگردان را به مشتري يا مشتريان مربوطه اطلاع دهد.

 • تبصره 2:

امين بايد به منظور اجراي نظارت‌هاي موضوع اين ماده، روش‌ها و رويه‌هايي را به صورت مكتوب تعريف و قبل از بكارگيري رسماً به سازمان ارسال كند، به‌طوري كه از رعايت مقررات موضوع اين ماده توسط سبدگردان، اطمينان كافي و معقول حاصل نمايد. امين بايد روش‌ها و رويه‌هايي را كه سازمان در اجراي نظارت‌هاي موضوع اين ماده، مستقيماً يا به واسطۀ سبدگردان، ابلاغ مي‌كند، به‌كارگيرد.

 • تبصره 3:

امين سبدگردان موظف است يك نسخه از كليه قراردادهاي سبدگرداني را تا 5 سال پس از پايان قرارداد نزد خود نگهداري نمايد.

 • ماده 22:

در صورتي‌كه امين از انجام وظايف خود طبق اين قرارداد تخطي نمايد و از اين بابت خسارتي به هريك از مشتريان طرف سبدگردان در قراردادهاي سبدگرداني، وارد شود يا در اثر تخلف امين، هريك از مشتريان مذكور نتواند در صورت تمايل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگرداني خود با سبدگردان، دارايي خود را از سبدگردان دريافت دارد، آن‌گاه امين مسئول جبران خسارات وارده به مشتري مربوطه مي‌باشد. نحوۀ جبران خسارت بايد در قرارداد امين سبداختصاصي كه بين امين و سبدگردان منعقد مي‌شود، پيش‌بيني شود.

 • تبصره:

در صورت بروز حوادث قهري به تشخيص مرجع رسيدگي كننده، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بود.

 • ماده 22 مكرر:

كد معاملاتي سبد اختصاصي ظرف مدت 30 روز كاري پس از پايان قرارداد، غيرفعال مي‌شود. در صورتي كه قبل از انقضاي مهلت يادشده، درخواست تمديد قرارداد و يا مجوز فروش دارايي‌هاي سبد اختصاصي در قالب فرم هاي تكميل شده توسط سبدگردان كه به تأييد امين نيز رسيده است، به شركت سپرده‌گذاري ارسال نگردد، كليه اوراق بهادار موجود در كد سبد اختصاصي به كد معاملاتي مشتري منتقل مي شود. چنانچه در مهلت مقرر، فرم درخواست تمديد قرارداد تكميل شده توسط سبدگردان و تأييد شده توسط امين به شركت سپرده گذاري ارائه شود، اعتبار زماني كد معاملاتي سبد اختصاصي براي مدت زمان تعيين شده در متمم قرارداد، تمديد مي شود يا در صورتي كه در مهلت مذكور مجوز فروش دارايي ها از سوي سبدگردان ارائه شود، كد معاملاتي سبد اختصاصي تنها براي فروش دارايي ها به صورت يك طرفه به مدت يك ماه فعال مي شود. در صورتي كه سبدگردان به علت وجود برخي محدوديت ها از جمله بسته بودن نماد و وجود صف فروش، نتواند ظرف مدت يك ماه تمامي دارايي هاي موضوع قرارداد را بفروش برساند، سبدگردان مي تواند با ارسال درخواستي به شركت سپرده گذاري كه به تأييد امين نيز رسيده است ظرف حداكثر 3 روز كاري پس از اتمام مدت مذكور، درخواست تمديد دوره يك ماهه ديگري را ارائه دهد. مهلت مذكور بنابر تأييد امين و تا رفع كامل محدوديت ها و فروش تمامي اوراق بهادار سبد اختصاصي، براي دوره هاي يك ماهه بعدي حداكثر به مدت 3 ماه قابل تمديد خواهد بود. در صورتي‌كه طي مدت ياد شده، دارايي‌هاي موضوع قرارداد به فروش نرسد، تمامي دارايي‌ها به كد سرمايه‌گذار منتقل و كد سبدگرداني غيرفعال مي شود.

 • تبصره:

چنانچه مهلت هاي زماني ذكر شده در درخواست هاي موضوع اين دستورالعمل مصادف با ايام تعطيل رسمي يا روزهاي پنج‌شنبه هر هفته و روزهايي كه بورس به هر دليل تعطيل است شود، ملاك محاسبه مهلت ياد شده اولين روز كاري بعد خواهد بود.

 • فصل هشت – ثبت و نگهداري حساب ها، مدارك و اطلاعات:
  • ماده 23:

سبدگردان بايد كليه‌ي اطلاعات مربوط به مشتري و معاملاتي كه سبدگردان به‌نام وي انجام مي‌دهد (شامل اطلاعات موضوع بند د پيوست چهار اين دستورالعمل) را در نرم‌افزار سبدگرداني، درج نمايد. تغيير اطلاعاتي كه در روزهاي قبل در بانك اطلاعاتي اين نرم‌افزار ثبت شده‌اند، صرفاً با درخواست سبدگردان و ذكر دلايل و تأييد امين امكان‌پذير است. سبدگردان بايد شرح تغييراتي را كه با تأييد امين در اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار اعمال مي‌كند با ذكر دلايل بلافاصله به سازمان ارسال و يك نسخه از آن را بايگاني كند. نرم‌افزار سبدگرداني بايد مورد تأييد سازمان بوده و خصوصيات زير را داشته‌باشد:

1- امكان دسترسي امين به اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار از طريق شبكۀ اينترنت فراهم باشد،

2-  امين بتواند با بررسي مستندات، اطلاعات مورد نظر خود را در نرم‌افزار سبدگرداني تأييد كند،

3- سبدگردان نتواند اطلاعاتي را كه امين در نرم‌افزار تأييد نموده‌است، بدون اجازۀ امين تغيير دهد،

4- سبدگردان نتواند بدون اجازۀ امين، اطلاعاتي را در روزهاي قبل در نرم‌افزار ثبت نموده‌است، تغيير دهد،

5- امين بايد بتواند گزارش‌هايي را از مانده و گردش حساب هر مشتري از طريق نرم‌افزار سبدگرداني مشاهده و چاپ نمايد. امين بايد بتواند تعيين كند كه در اين گزارش صرفاً اطلاعاتي كه توسط خود وي تأييد شده‌است، لحاظ گردد يا اينكه كليۀ اطلاعات ثبت شده، لحاظ شوند.

6- كليۀ عملياتي كه كاربران در نرم‌افزار انجام مي‌دهند بايد در فايل وقايع (log file) نرم‌افزار، ثبت گردد و توسط هيچ يك از كاربران قابل تغيير نباشد.

7- رمز ورود مدير نرم‌افزار(Adminstrator) كه تنظيمات نرم‌افزار و حدود اختيارات كاربران را تعيين مي‌كند دو قسمتي بوده و يك قسمت در اختيار سبدگردان و قسمت ديگر در اختيار امين باشد.

 • تبصره:

تنظيمات نرم‌افزار سبدگرداني با توافق سبدگردان و امين انجام مي‌شود و در صورت اختلاف، طبق نظر سازمان عمل خواهدشد. در تنظيم نرم‌افزار سبدگرداني، ملاحظات مورد نظر سازمان بايد رعايت شود.

 • ماده 24:

سبدگردان موظف است طبق استانداردهاي حسابداري ملي و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه سازمان ابلاغ مي‌كند، وقايع مالي خود را ثبت و صورت‌هاي مالي خود را تنظيم نمايد و در دفاتر مالي خود براي هر مشتري حساب جداگانه‌اي نگه‌داري و كليه‌ي مبادلات مالي فيمابين خود و مشتري را در حساب مشتري ثبت كند. در ضمن سبدگردان بايد دارايي‌ها، بدهي‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي هر سبد اختصاصي تحت مديريت خود را به طور جداگانه از دارايي‌ها، بدهي‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي خود به تفكيك هر مشتري ثبت و نگه‌داري نمايد. دارايي‌ها، بدهي‌ها، درآمدهاو هزينه‌هاي سبداختصاصي تحت مديريت سبدگردان نبايد در صورت‌هاي مالي سبدگردان به عنوان دارايي‌ها، بدهي‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي سبدگردان منعكس گردد، بلكه بايد ناخالص دارايي‌هاي تحت مديريت سبدگردان در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي سبدگردان، تحت عنوان دارايي‌هاي تحت مديريت افشا گردد.

 • ماده 25:

سبدگردان موظف است اسناد و مدارك مربوط به فعاليت خود از جمله اسناد و مدارك زير را حداقل به مدت پنج سال نگه‌داري نمايد:

1- فرم‌هاي شناسايي و اطلاعات مشتريان، نتايج حاصل از تحليل اين اطلاعات، تغييراتي كه مشتريان در نتايج داده‌اند و نظر سبدگردان در خصوص اين تغييرات؛

2- قراردادهاي منعقده با مشتريان؛

3- مكاتبات و گزارش‌هاي تبادل شده با مشتريان؛

4- گزارش ذينفعان اوراق بهادار، كه سبدگردان در اجراي تبصره‌ي 2 مادۀ 27 اين دستورالعمل دريافت كرده است؛

5- مدارك مثبته‌ي وقايع مالي مرتبط با خود به خصوص مبادلات مالي با مشتريان و صورتحساب‌هاي صادره براي آن‌ها؛

6- نسخه‌اي از اطلاعاتي كه سبدگردان از طريق تارنماي رسمي خود منتشر كرده است، حاوي تاريخ و ساعت انتشار؛

7- مدارك راجع به دعاوي حقوقي له يا عليه سبدگردان؛

8- ساير مدارك و گزارش‌هايي كه توسط سازمان تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

 • ماده 26:

سبدگردان، امين و كاركنان آن‌ها بايد اطلاعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد سبدگرداني را محرمانه تلقي نموده و به استثناي اشخاص زير در حدود درخواست آن‌ها، بدون رضايت مشتري به شخص ديگري ارائه ننمايد در غير اينصورت مشمول ماده 48 قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد:

1- كاركنان سبدگردان يا امين كه براي ارائه‌ي خدمات به مشتري يا انجام ساير وظايف خود به اطلاعات و مدارك مشتري نياز دارند، در حدود نياز آن‌ها؛

2- سازمان يا مراجعي كه سازمان تعيين مي‌كند؛

3- وكيل، امين، بازرس قانوني يا حسابرس سبدگردان؛

4- وكيل، بازرس قانوني يا حسابرس امين؛

5- مراجع صالح قضايي؛

6- كانون مربوطه در حدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعيين شده است؛

7- ساير مراجعي كه ارائه‌ي مدارك و اطلاعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامي است.

 • تبصره 1:

انتشار عمومي يا ارائه‌ي اطلاعات به صورت سرجمع به طوري كه امكان رديابي و تشخيص اطلاعات مربوط به هر مشتري ممكن نباشد، مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده نمي‌گردد.

 • تبصره 2:

سبدگردان و امين بايد رويه‌اي مكتوب براي حفاظت، نگه‌داري و نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات و مدارك مشتريان فارغ از اينكه به شكل الكترونيكي يا به اشكال ديگر نگه‌داري مي‌شوند، داشته باشند به طوري كه اطميناني معقول از عدم دسترسي كاركنان غير مرتبط به مدارك و اطلاعات مشتري، عدم افشاي مدارك و اطلاعات مشتري يا عدم ارائه‌ي آنها به اشخاص غير مرتبط و در غير موارد مقرر، بوجود آيد. سبدگردان و امين بايد براي اجراي صحيح رويه‌ي ياد شده آموزش كافي به كاركنان داده و رعايت آن را كنترل نمايند.

 • فصل نه – اطلاع رساني و گزارش دهي:
  • ماده 27:

درصورتي‌كه سبدگردان، ورقه‌ي بهاداري خاص را به‌نام مشتري خود خريد، فروش يا نگه‌داري مي‌كند در حالي كه؛ (الف) شركت سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا (ب) كاركنان سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ي بهادار مطابق تبصره‌ي 1 اين ماده ذينفع محسوب مي‌شوند، و سبدگردان از اين موضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش‌هاي موضوع تبصره‌ي 2 اين ماده از اين موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله كاركناني كه وظيفه‌ي سبدگرداني براي مشتريان را به عهده دارند، از اين امر مطلع نموده، طي گزارش‌هايي كه حداقل هرماه تهيه مي‌شود حسابرس و امين خود را، از اين موضوع مطلع كند و در گزارش‌هاي دوره‌اي كه به مشتري مي‌دهد، اين موضوع را افشا نمايد. اطلاعات ارائه شده به كاركنان مذكور، حسابرس، امين و مشتري در اجراي اين ماده شامل موارد زير است:

1- مشخصات ورقه‌ي بهادار،

2- شرح منافع ذينفع در آن ورقه‌ي بهادار،

3- تاريخ ذينفع شدن و تاريخ خاتمه‌ي ذينفعي (درصورتي‌كه قبل از تاريخ گزارش، ذينفع شدن افراد موضوع اين ماده خاتمه يافته باشد)،

4- اطلاعات خريد و فروش اوراق بهادار يادشده به نام مشتري از زمان ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلي هر كدام ديرتر است تا خاتمه‌ي ذينفعي يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد (شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده، تاريخ معامله، قيمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسي، مشخصات طرف معامله به تفكيك هر ورقه‌ي بهادار) و

5- اطلاعات مربوط به نگه‌داري اوراق بهادار يادشده در سبد اختصاصي از تاريخ ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلي هركدام ديرتر باشد تا خاتمه‌ي ذينفعي يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگه‌داري شده، قيمت تمام شده‌ي هر ورقه و قيمت تمام شده‌ي كل).

 • تبصره 1:

درصورتي‌كه يك شخص از تغيير قيمت يك ورقه‌ي بهادار، به طور مستقيم يا غير مستقيم سود يا زيان نمايد يا آن ورقه‌ي بهادار براي وي حقوق يا منافعي ايجاد كند يا از معاملات آن ورقه‌ي بهادار منتفع شود يا خود ناشر ورقه‌ي بهادار محسوب شود، آن‌گاه شخص يادشده، نسبت به آن ورقه‌ي بهادار، ذينفع محسوب مي‌شود. بنابراين شخص از جمله در شرايط زير، ذينفع ورقه‌ي بهادار محسوب مي‌گردد:

1- درصورتي‌كه مالك ورقه‌ي بهادار باشد؛

2- درصورتي‌كه اختيار خريد يا فروش ورقه‌ي بهادار را به ديگري اعطاء يا از ديگري دريافت نموده باشد؛

3- درصورتي‌كه ورقه‌ي بهادار را قرض گرفته يا قرض داده باشد؛

4- درصورتي‌كه پذيره‌نويسي يا فروش ورقه‌ي بهادار را تعهد كرده باشد يا بازاريابي براي پذيره‌نويسي يا فروش ورقه‌ي بهادار را پذيرفته باشد يا مشاور ناشر در زمينه‌ي عرضه ورقه‌ي بهادار باشد يا در اين موارد با ديگران مشاركت داشته باشد؛

5- درصورتي‌كه ناشر ورقه‌ي بهادار باشد.

 • تبصره 2:

كاركنان سبدگردان موظف‌اند بلافاصله پس از ذينفع شدن خود يا اطلاع از ذينفع شدن هريك از اشخاص وابسته‌ي خود نسبت به هر ورقه‌ي بهادار، موضوع را با جزئيات كامل به سبدگردان گزارش كنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع بندهاي 2 الي 7 مادۀ 26، سبدگردان موظف به ارائه‌‌ي جزييات اين اطلاعات به اشخاص ياد شده خواهد بود. اين اطلاعات در حدود قيد شده در اين ماده، در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و جزييات اطلاعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگه‌داري شده و در اختيار مشتريان يا ساير كاركنان (به استثناي كاركناني كه وظيفه‌ي تهيه‌ي گزارش موضوع اين ماده را براي حسابرس، امين و مشتري به عهده دارند) قرار نمي‌گيرد.

 • ماده 28:

سبدگردان موظف است تا در دوره‌هاي معيني كه در قرارداد سبدگرداني ذكر شده است و نبايد بيش از 6 ماه باشد، گزارش‌هاي فعاليت سبدگرداني خود را طبق نظر سازمان تهيه و به هر مشتري و سازمان ارائه دهد. اين گزارش‌ها حداقل شامل موارد زير خواهد بود:

1- تركيب و ارزش سبداختصاصي، تعداد و ارزش هر دارايي در سبداختصاصي و ميزان وجوه جاري مشتري نزد سبدگردان در پايان دوره.

2- معاملات صورت گرفته براي مشتري در دوره‌ي گزارش با ذكر جزئيات.

3- سود سهام، سود اوراق مشاركت، سود ساير اوراق بهادار، سهام جايزه و ساير مزاياي دريافتي براي مشتري طي دوره‌ي گزارش.

4- صورت درآمدها و هزينه‌ها و تعيين سود يا زيان ناشي از سرمايه‌گذاري در دوره‌ي گزارش، و تفكيك آن به بازده‌ي نقدي هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزايش يا كاهش ارزش سبداختصاصي.

5- بازدهي سبد اختصاصي مشتري در هر روز و در كل دروۀ گزارش كه مطابق پيوست شماره 8 محاسبه مي‌شود.

 • تبصره 1:

علاوه بر گزارش‌هاي دوره‌اي موضوع اين ماده، سبدگردان موظف است در پايان قرارداد،گزارشي شامل موارد مذكور در اين ماده را از پايان دوره‌ي گزارش شده‌ي قبل تا پايان قرارداد، تهيه كرده و به همراه رونوشت مدارك تسويه‌ي قرارداد به مشتري و سازمان ارائه دهد. همچنين سبدگردان موظف است از طريق تارنماي خود، امكان مشاهده‌ي بازدهي سبد اختصاصي هر مشتري در هر روز را حداكثر تا پايان روز كاري بعد، صرفاً براي مشتري مربوطه فراهم كند.

 • تبصره 2:

در صورت درخواست سرمايه‌گذار براي ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دريافت هزينه، گزارش مزبور را در اختيار وي قرار دهد.

 • ماده 29:

سبدگردان ملزم است در تارنماي خود موارد زير را افشا نمايد:

1- نام، نوع شخصيت حقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمايه‌ي پرداخت شده‌ و مشخصات شركاي عمده؛

2- مشخصات و سوابق حرفه‌اي و تحصيلي اعضاي هيأت‌مديره، مديرعامل، مشاوران، تحليل‌گران، كارشناسان و نمايندگان سبدگردان؛

3- خدمات قابل ارايه توسط سبدگردان و شرايط، حدود مسئوليت و كارمزد هر يك از اين خدمات و نحوه‌ي محاسبه‌ي اين كارمزدها؛

4- عناوين خدماتي كه سبدگردان طي پنج سال گذشته از هر يك به تنهايي درآمدي معادل يا بيش از پنج درصد كل درآمد ارائه‌ي خدمات را كسب نموده است به تفكيك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛

5- نوع اوراق بهادار يا دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتريان و تطابق با اهداف، اصول و محدوديت‌هاي مربوط به هر مشتري، در سبدهاي اختصاصي تحت مديريت قرار خواهد داد؛

6- بازدهي سبدگردان كه مطابق پيوست شمارۀ 8 اين دستورالعمل محاسبه مي‌شود، از ابتداي تأسيس سبدگردان يا ظرف پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد، براي دوره‌هاي روزانه، هفتگي، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه حداكثر پنج روز كاري پس از پايان هر دوره؛

7- روش‌هايي كه سبدگردان براي تجزيه و تحليل و ارزشيابي اوراق بهادار و ناشرين اوراق بهادار يا پيش بيني روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار و تصميم‌گيري در مورد خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار به‌نام مشتريان، مورد استفاده قرار مي‌دهد تا حدي كه منجر به افشاي اسرار تجاري وي نگردد؛

8- منابع مهم اطلاعاتي كه سبدگردان براي كسب اطلاعات مورد نياز خود به آنها متكي است؛

9- تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه‌ي خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وي با مشتريان بوجود آيد و راه‌هاي كنترل و حل و فصل اين تضاد منافع؛

10- هر گونه رابطه‌ي تجاري اساسي كه سبدگردان با ديگران دارد و با خدمات سبدگرداني و ساير خدماتي كه سبدگردان ارائه مي‌دهد در تضاد است (نظير توافق با يك يا چند كارگزار براي انجام معاملات اوراق بهادار به‌نام مشتريان از طريق آنها)؛

11- هر گونه منافعي كه به استثناء كارمزد دريافتي از مشتري در نتيجه‌ي سبدگرداني، نصيب سبدگردان مي‌شود (نظير دريافت بخشي از كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسطه‌ي معاملات مشتريان سبدگردان مي‌شود)؛

12- هرگونه منافعي كه ارائه‌ي خدمات سبدگردان براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت سبدگردان، بوجود مي‌آورد؛

13- بندهاي 1، 2 و 3 از اطلاعاتي كه در اجراي مادۀ 27 بايد در اختيار مشتريان قرارداده شود و به هنگام سازي آن؛

14- هرگونه سمت يا شغلي كه هر يك از اعضاي هيأت‌مديره، مشاوران، تحليل‌گران، كارشناسان يا نمايندگان سبدگردان در ساير شركت‌ها و اشخاص حقوقي، پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نيمه‌وقت يا پاره‌وقت؛

15- نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر يك از شعب يا نمايندگي‌ها و مشخصات مسئولين هر شعبه يا نمايندگي؛

16- هر گونه اطلاعات ديگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد.

 • فصل ده – اختيارات سازمان در نظارت و بازرسي و اخذ گزارش ها و موارد و مستندات:
  • ماده 30 :

سازمان مي‌تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات سبدگردان و هر گونه اماكن متعلق به سبدگردان يا تحت اختيار يا كنترل وي را با اهداف زير مورد بازرسي قرار دهد يا ارائه‌ي اطلاعات، مدارك و گزارش‌هايي را از سبدگردان درخواست كند:

1- اطمينان از تهيه و نگه‌داري اسناد، مدارك، گزارش‌ها و دفاتر مالي مطابق قوانين و مقررات؛

2- اطمينان از انطباق عملكرد سبدگردان با قرارداد سبدگردان و مقررات مربوطه؛

3- اطمينان از حفظ شرايط تعيين شده براي تأسيس و فعاليت سبدگردان؛

4- بررسي شكايات و اعتراضات رسيده از سوي مشتري يا افراد ديگر؛

5- بررسي تخلفات احتمالي سبدگردان؛

6- تهيه‌ي گزارش‌ها، اسناد و مدارك براي ساير نهادهاي ذيصلاح.

 • تبصره:

سبدگردان موظف است كليه‌ي اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش‌هاي مورد درخواست را در موعد مقرر در اختيار سازمان قرار دهد و به تمامي سوالات نمايندگان سازمان پاسخ داده و امكان بازرسي از دفاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي بازرسين سازمان بدون فوت وقت فراهم آورد. بازرسين سازمان توسط مديريت مربوطه يا مقامات مافوق وي، معرفي مي‌شوند.

 • ماده 31:

در صورت درخواست سازمان براي تهيه‌ي گزارش ويژه‌ي حسابرسي از شركت سبدگردان مطابق ماده‌ي 29 قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان بايد علاوه بر ارائه‌ي اطلاعات، اسناد و مدارك لازم براي تهيه‌ي اين گزارش، هزينه‌هاي تهيه‌ي گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعيين مي‌كند، بپردازد.

 

 • فصل يازده – نحوه انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس:
  • ماده 32:

سبدگردان بايد بازرس قانوني و حسابرس خود را از بين موسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب كند و قرارداد خود با وي را به گونه‌اي تنظيم كند كه بازرس يا حسابرس، رعايت قوانين و مقررات از جمله اين دستورالعمل، آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت، تطبيق مفاد قراردادهاي سبدگردان با اين دستورالعمل و ثبت صحيح حساب‌هاي مشتري را بررسي و در مورد آنها در گزارش ساليانه خود اظهارنظر ‌نمايد. هزينه‌ي اين رسيدگي بر عهده‌ي سبدگردان است و در قرارداد مربوطه پيش‌بيني مي‌شود.

 • تبصره:

سبد گردان بايد قرارداد خود را با بازرس قانوني و حسابرس شركت به گونه‌اي تنظيم كند تا بازرس قانوني و حسابرس سبدگردان در هر دوره‌ي مالي كه راجع به صورت‌هاي مالي سبدگردان اظهار نظر مي‌كند، راجع به موارد زير نيز اظهار نظر نمايد:

الف ) در خصوص گزارش موضوع مادۀ 27 اين دستورالعمل :

1- گزارش شامل كليه‌ي اوراق بهاداري است كه اشخاص موضوع مادۀ 27 در طول دوره‌ي مورد گزارش در آن ذينفع محسوب مي‌شده‌اند؛

2- گزارش به موقع به اشخاص مذكور در مادۀ 27 ارائه شده و شامل كليه‌ي اطلاعات لازم طبق آن ماده است؛

3- از تاريخ ذينفع شدن اشخاص مذكور در مادۀ 27 تا تاريخ اظهار نظر بازرس قانوني و حسابرس سبدگردان، سبدگردان در معاملات يا نگه‌داري اوراق بهادار موضوع گزارش به‌نام مشتريان صرفه و صلاح مشتريان را در حد عرف رعايت نموده‌است.

ب) رعايت اين دستورالعمل، اساسنامه‌ي سبدگردان، قراردادهاي سبدگرداني و ساير مقررات مربوط به فعاليت سبدگرداني،

 • بند الف:

در خصوص گزارش موضوع مادۀ 27 اين دستورالعمل :

1- گزارش شامل كليه‌ي اوراق بهاداري است كه اشخاص موضوع مادۀ 27 در طول دوره‌ي مورد گزارش در آن ذينفع محسوب مي‌شده‌اند؛

2- گزارش به موقع به اشخاص مذكور در مادۀ 27 ارائه شده و شامل كليه‌ي اطلاعات لازم طبق آن ماده است؛

3- از تاريخ ذينفع شدن اشخاص مذكور در مادۀ 27 تا تاريخ اظهار نظر بازرس قانوني و حسابرس سبدگردان، سبدگردان در معاملات يا نگه‌داري اوراق بهادار موضوع گزارش به‌نام مشتريان صرفه و صلاح مشتريان را در حد عرف رعايت نموده‌است.

 • بند ب:

رعايت اين دستورالعمل، اساسنامه‌ي سبدگردان، قراردادهاي سبدگرداني و ساير مقررات مربوط به فعاليت سبدگرداني،

 • فصل دوازده – ضمانت هاي اجرا:
  • ماده 33:

تخلف سبدگردان از قرارداد سبدگرداني يا مفاد اين دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگي مي‌شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر مي‌گيرد:

 • بند 1:

تذكر كتبي به سبدگردان بدون درج در پرونده؛

 • بند 2:

اخطار كتبي به سبدگردان با درج در پرونده؛

 • بند 3:

تعليق فعاليت شعبه يا نمايندگي كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته حداكثر تا يك سال؛

 • بند 4:

الزام به تعطيلي شعبه يا نمايندگي كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته؛

 • بند 5:

محدود كردن فعاليت سبدگردان حداكثر تا يك سال؛

 • بند 6:

محروميت از ارائه‌ي خدمات سبدگرداني حداكثر تا يك سال؛

 • بند 7:

تعليق مجوز فعاليت سبدگرداني براي مدت حداكثر تا يك سال؛

 • بند 8:

تعليق ساير فعاليت‌هاي سبدگردان به مدت حداكثر تا يك سال؛

 • بند 9:

لغو مجوز فعاليت سبدگرداني؛

 • بند 10:

لغو مجوز تأسيس سبدگردان؛

 • بند 11:

جريمه‌ي نقدي سبدگردان مطابق آيين‌نامه‌ي ماده‌ي 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد.

 • تبصره 1:

درصورتي‌كه تخلف ناشي از فعل يا ترك فعل مدير يا مديران يا ساير كاركنان سبدگردان باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات سبدگردان، علاوه بر تنبيهات مقرر در اين ماده براي سبدگردان، مدير يا هر يك از كاركنان متخلف را حسب مورد به يكي از تنبيهات انضباطي زير محكوم مي‌كند:

1-  تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛

2- اخطار كتبي با درج در پرونده؛

3- محروميت از ارائه‌ي خدمات سبدگرداني حداكثر تا دو سال؛

4- سلب صلاحيت از ادامه‌ي تصدي سمت مديريت در شركت سبدگردان مربوطه حداكثر تا دو سال؛

5- محروميت از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون‌ها و نهادهاي مالي حداكثر تا دو سال؛

6- محروميت از استفاده از گواهي‌نامه‌ي حرفه‌اي صادره توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛

7- جريمه نقدي مطابق آيين نامه‌ي ماده‌ي 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد.

 • تبصره 2:

مرجع رسيدگي به تخلفات مي‌تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنه‌ي آن، اعاده‌‌ي وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع اثرات تخلف انجام شده، سبدگردان را ملزم به موارد زير نمايد:

1- اصلاح يا تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي؛

2- اصلاح رويه‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي؛

3- تأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخش‌ها و زمينه‌هاي خاص؛

4- منع سبدگردان از گسترش كمي و يا جغرافيايي فعاليت‌ها تا زمان احراز شرايطي خاص؛

مرجع رسيدگي همچنين مي‌تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليت‌ها يا رفع محدوديت از فعاليت‌هاي سبدگردان را منوط به اجراي آن‌ها در مهلت مقرر نمايد. در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي مي‌تواند تنبيهات مذكور در اين ماده را اعمال كند.

 • تبصره 3:

درصورتي‌كه براساس رسيدگي مرجع رسيدگي كننده‌ي موضوع اين ماده، سبدگردان از مفاد قرارداد سبدگرداني يا مواد اين دستورالعمل تخلف نموده باشد، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذار از اين بابت خواهد بود.

 • تبصره 4:

اعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازات‌هايي كه در صورت ارتكاب جرم در قوانين پيش‌بيني شده يا مانع از جبران خساراتي كه در اثر ارتكاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

 • ماده 34:

درصورتي‌كه يك نهاد مالي بدون دريافت مجوز سبدگرداني، به ارائه خدمات سبدگرداني بپردازد، مرجع رسيدگي كننده پس از رسيدگي به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، يك يا تركيبي از تنبيهات زير را در نظر خواهد گرفت:

 • بند 1:

تذكر كتبي بدون درج در پرونده‌ي نهاد مالي متخلف؛

 • بند 2:

اخطار كتبي با درج در پرونده‌ي نهاد مالي متخلف؛

 • بند 3:

تعليق تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي نهاد مالي حداكثر تا يك سال؛

 • بند 4:

سلب صلاحيت مدير يا مديران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت‌ها در نهاد مالي مربوطه حداكثر تا دو سال؛

 • بند 5:

محروميت مدير يا مديران متخلف نهاد مالي از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون‌ها و ساير نهادهاي مالي حداكثر تا دو سال؛

 • بند 6:

محروميت مديران نهاد مالي از استفاده از گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي صادره توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛

 • بند 7:

لغو مجوز تأسيس نهاد مالي متخلف؛

 • بند 8:

جريمه‌ي نقدي مطابق آيين نامه‌ي ماده‌ي 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد.

 • ماده 34 مكرر:

در صورت احراز تخلف امين، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر مي‌گيرد:

1- تذكر كتبي ؛

2- اخطار كتبي ؛

3- محروميت از تصدي سمت در نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام تا 5 سال؛

 • ماده 35:

به اختلافات بين سبدگردان و مشتري، طبق ماده‌ي 36 قانون بازار اوراق بهادار رسيدگي مي‌شود.

 • فصل سيزده – ساير موارد:
  • ماده 36:

براي هرگونه نقل و انتقال سهام يا پذيره‌نويسي سهام جديد در شركت سبدگردان بايد مجوز سازمان اخد شود.

 • ماده 37:

سبدگردان ملزم است هرساله مبلغي تحت عنوان حق نظارت سازمان بر سبدگردان به سازمان پرداخت نمايد. اين مبلغ به پيشنهاد سازمان توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌گردد.

 • ماده 38:

درصورت پيش‌بيني در قرارداد سبدگرداني، سبدگردان مي‌تواند به وكالت از طرف مشتري طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالكانه‌ي اوراق بهادار مشتري از جمله حضور در مجامع عمومي شركت‌ها و اعلام رأي، دريافت سود سهام و سود ساير اوراق بهادار، دريافت سهام جايزه، دريافت حق تقدم خريد سهام و شركت در افزايش سرمايه، اقدام نمايد. شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان موظف‌اند، بخشنامه‌اي را كه در اين‌خصوص از طرف رئيس سازمان صادر مي‌گردد، رعايت نمايند.

 • ماده 39:

تصميم‌گيري، اعلام نظر، تشخيص، صدور مجوز و انجام اقدامات توسط سازمان مطابق اين دستورالعمل، به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سازمان صورت مي‌گيرد.

 • ماده 39 مكرر:

كليه فرايندها و ارسال گزارش هاي موضوع اين دستورالعمل، در چارچوب الزامات فني ابلاغي توسط سازمان به صورت الكترونيك امكان پذير است.

 • ماده 40:

اين دستورالعمل در 43 ماده و 48 تبصره و هشت پيوست در تاريخ 29/08/1389 به تصويب هيأت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و به موجب مصوبه هاي مورخ 03/04/1391 ، 20/08/1391 ، 05/07/1393 ، 12/11/1395 ، 21/12/1395 ، 24/08/1396 ، 04/07/1397، 12/04/1398 ، 26/04/1398 ، 23/05/1398 ، 17/01/1399 ، 20/05/1400 ، 03/07/1400 و 24/08/1400 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گرديده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد. از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، آئين‌نامۀ ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار مصوب 04/08/1383 شوراي بورس و دستورالعمل اجرايي سبدگرداني مصوب 17/10/1385 هيئت‌مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار لغو مي‌شود. شركت‌هاي كارگزاري كه قبل از تصويب اين دستورالعمل مجوز سبدگرداني اختصاصي دريافت نموده‌اند، ملزم‌اند ظرف چهارماه، شرايط خود را با اين دستورالعمل تطبيق دهند؛ درغيراين‌صورت مجوز سبدگرداني آن‌ها از درجه‌ي اعتبار ساقط مي‌شود.

 

 

 • پيوست يك – تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان:

حذف شد.

 • پيوست دو – تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان:

حذف شد.

 • پيوست سه – تقاضاي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني:

حذف شد.

 

 • پيوست چهار – حداقل نيروي انساني و تجهيزات لازم براي شروع فعاليت سبدگرداني:

در اين پيوست حداقل نيروي انساني، فضاي اداري، تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي مورد نياز براي اعطاي مجوز فعاليت سبدگرداني، در بندهاي (الف) تا (د) آمده است. متناسب با توسعه‌ي فعاليت‌هاي سبدگردان ، نيروي انساني، فضاي اداري و تجهيزات بايد طبق مقررات اضافه شده يا ارتقاء يابند.

الف) نيروي انساني: علاوه بر مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره، متقاضي صدور مجوز فعاليت سبدگرداني بايد نيروي انساني به شرح زير را به‌كار گرفته باشد:

رديف عنوان

شغل

مسئوليت تعداد

(نفر)

توضيحات
1 مديرسبد تصميم‌گيري در زمينه‌ي خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار سبد اختصاصي، پي‌گيري اجراي تصميمات، تهيه‌ي گزارش‌هاي لازم از سبد اختصاصي و عملكرد آن، و نظارت بر كار تحليل‌گر. 1 حداقل يك نفر با يك سال سابقه كار مرتبط و داراي گواهينامه مديريت سبد اوراق بهادار يا ارزشيابي اوراق بهادار به صورت تمام وقت
2 تحليل‌گر تحليل اطلاعات اقتصادي، صنايع، شركت‌ها، بازار اوراق بهادار و تهيه‌ي گزارش‌هاي تحليلي لازم 1 دارنده‌ي گواهي‌نامه‌ي تحليل‌گري اوراق بهادار به‌صورت تمام ‌وقت
3 حسابدار ثبت وقايع مالي ، ثبت دفاتر قانوني، تهيه صورتهاي مالي، تنظيم اظهارنامه‌ي مالياتي، تهيه فهرست حقوق و دستمزد و بيمه و ماليات، صدور چك‌ها، دريافت و نگه‌داري اوراق بهادار، تنظيم صورت مغايرت بانكي و ساير وظايف معمول يك حسابدار 2

يا

1

يك نفر دارنده‌ي مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا بالاتر در رشته‌ي حسابداري يا رشته‌هاي مرتبط كه توانايي انجام وظايف محوله را داشته باشد به‌صورت تمام وقت و يك نفر دارنده‌ي مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در رشته‌ي حسابداري يا رشته‌هاي مرتبط كه توانايي و تجربه‌ي تهيه‌‌ي سرفصل حساب‌ها، تنظيم و هدايت سامانه‌ي حسابداري، تهيه‌ي صورت‌هاي مالي، و تنظيم اظهارنامه مالياتي را داشته باشد و بر قوانين مالياتي، بيمه و حقوق و دستمزد مسلط باشد، بصورت  نيمه‌وقت يا يك نفر با خصوصيات قيد شده براي نفر دوم فوق به صورت تمام وقت.
4 بايگان تنظيم و بايگاني مدارك و انتقال مدارك و نامه‌ها بين  سبدگردان و ساير اشخاص از جمله بانك‌ها، ادارات مالياتي، ادارات بيمه، سازمان و مشتري 1 به‌صورت تمام ‌وقت كه به تشخيص سازمان مي‌تواند وظايف ديگري در شركت سبدگردان بپذيرد.

توضيحات:

1- تعداد تحليل‌گران شرکت سبدگردان بايد به ازاي هر 5.000 ميليارد ريال دارايي تحت مديريت شرکت، یک تحلیلگر باشد، همچنین به ازای هر 5،000 میلیارد ریال افزایش دارایی تحت مدیریت، میبایست یک تحلیلگر تا سقف 5 نفر افزايش يابد.

2- تعداد مديران سبد باید به ازای هر 5.000 ميليارد ريال دارايي تحت مديريت شرکت سبدگردان، یک نفر باشد. در صورت افزایش دارایی تحت مدیریت به بیش از 10.000 میلیارد ریال تا سقف 30.000 میلیارد ریال، شرکت سبدگردان باید دارای حداقل سه مدیر سبد از کارکنان تمام وقت به عنوان اعضای کمیته سرمایه­گذاری باشد. همچنین در صورت افزایش دارایی تحت مدیریت به بیش از 30.000 میلیارد ریال، شرکت سبدگردان باید دارای حداقل 5 مدیر سبد از کارکنان تمام وقت به عنوان اعضای کمیته سرمایه گذاری باشد. مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت به شرط احراز شرایط نیز می توانند سمت مدیر سبد و تحلیل­گر را بپذیرند یا از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری باشند.

3- از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مدت يك‌سال، متقاضي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني مي‌تواند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تائيد رياست سازمان، از دارندگان گواهي‌نامۀ‌ تحليل گري بازار سرمايه كه حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط داشته باشند يا دارندگان گواهي نامۀ اصول بازار سرمايه كه حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط داشته باشند، به صورت تمام وقت براي سمت‌ مدير سبد و از دارندگان گواهي نامۀ اصول بازار سرمايه كه حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط داشته باشند، به صورت تمام وقت براي سمت‌ تحليل گر استفاده نمايد. 4- مدیران سبد و تحلیل­گران مشغول به فعالیت در یک نهاد مالی نمی توانند بصورت همزمان در شرکت دیگری (اعم از تمام وقت و پاره وقت) فعالیت نمایند.

5- نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی موظفند قبل از انتخاب و یا تغییر امین سبدگردان خود، تأییدیه اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان را اخذ نمایند.

6- جهت جلوگیری از تضاد منافع فیمابین و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، امین سبد اختصاصی و حسابرس/بازرس قانونی شرکت سبدگردان باید متفاوت از یکدیگر باشند و نمی­توان از یک موسسه حسابرسی بصورت مشترک انتخاب شوند.

ب) فضاي اداري: براي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني ، متقاضي بايد حداقل فضاي مناسب اداري به شرح زير در مالكيت يا اجاره‌ي داشته باشد:

رديف قسمت اداري مساحت

(مترمربع)

توضيحات
پايه اضافي جمع
1 اتاق مديرعامل 12 12 به‌صورت مجزا از ساير قسمت‌ها
2 هيأت‌مديره و اتاق جلسات 12 12 به‌صورت مجزا از ساير قسمت‌ها
3 محل استقرار منشي 6 6
4 امور سبدگرداني 15 15 به‌صورت مجزا از ساير قسمت‌ها
5 محل استقرار مراجعه كنندگان 10 5 15
6 امور حسابداري 10 5 15
7 بايگاني 4 2 6
8 ساير (شامل آبدارخانه و سرويس بهداشتي) 9 9
9 جمع 63 27 90

توضيحات:

1- درصورتي‌كه متقاضي صرفاً به امر سبدگرداني بپردازد، فضاي اداري مورد نياز، برابر جمع فضاي پايه و اضافي خواهد بود. درصورتي‌كه متقاضي علاوه بر فعاليت سبدگرداني، به فعاليت‌هاي ديگري نيز بپردازد، فضاي مورد نياز براي هر رديف برابر جمع فضاي اضافي فعاليت‌هاي مختلف به‌علاوه بيشترين فضاي پايه‌ي آن فعاليت‌ها خواهد بود. مثلاً چنانچه يك كارگزار، فضاي اداري پايه‌ي جدول فوق را قبلاً براي فعاليت كارگزاري تامين نموده باشد، براي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني، صرفاً به فضاهاي اضافي جدول فوق نيازمند است.

2- درصورتي‌كه فضاي اداري یا تجاری موضوع جدول فوق در اجاره‌ي متقاضي باشد، وي بايد تعهد نمايد كه ظرف حداكثر يك‌سال از صدور مجوز فعاليت سبدگرداني، نسبت به تامين فضاي اداري و یا تجاری مناسب در مالكيت خود اقدام خواهد كرد.

3- در صورت افزايش تعداد كارشناسان، تحليل‌گران يا مديران سبد به تعدادي بيش از تعداد مذكور در رديف‌هاي 1و 2 جدول بند ( الف)، به ازاي هر نفر اضافي بايد حداقل 5 متر مربع به بخش امور سبدگرداني و 2 متر مربع به ساير بخش‌ها اضافه گردد.

4- در بررسي تقاضاي مجوز فعاليت سبدگرداني بنابه تشخيص معاونت نظارت برنهادهاي مالي، نصاب‌هاي مذكور در بندهاي 1تا 8 جدول (ب) تا 20درصد و نصاب بند 9 اين جدول تا 10درصد قابل تعديل است.

ج) تجهيزات اداري: براي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني، متقاضي بايد حداقل تجهيزات اداري لازم را به تشخيص مديريت مربوطه در سازمان فراهم نموده باشد.

د) امكانات نرم‌افزاري: براي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني، متقاضي بايد حداقل امكانات نرم‌افزاري و اتصال به شبكه‌ي اينترنت را به شرح زير فراهم نموده باشد:

1-د) نرم‌افزار سبدگرداني با قابليت‌هاي زير:

1-1-د) امكان ثبت اوراق بهادار و ساير دارايي‌هاي متعلق به مشتري در زمان شروع سبدگرداني.

1-2-د) امكان ثبت اطلاعات معاملات به‌نام مشتري از جمله تاريخ هر معامله، مشخصات دارايي معامله شده، مقدار يا تعداد دارايي معامله شده و مبلغ معامله.

1-3-د) امكان ثبت ارزش روز هر يك از انواع دارايي‌هاي سبداختصاصي و محاسبه‌ي سود يا زيان حاصله در مورد هر دارايي در پايان هر روز.

1-4-د) امكان تهيه انواع گزارش‌هاي لازم براي تحليل سبداختصاصي.

1-5-د) امكان هشدار موارد انحراف از قرارداد سبدگرداني يا مقررات مربوطه براي سازمان، امين و سبدگردان.

1-6-د) امكان ثبت مشخصات هر قرارداد، تاريخ آغاز و پايان قرارداد، نام مديرسبد و وضعيت جاري قرارداد.

1-7-د) امكان محاسبه بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان حداقل در پايان هر روز، مطابق پيوست شمارۀ 8 اين دستورالعمل

2-د) نرم‌افزار حسابداري كه امكان برقراري ارتباط با نرم‌افزار سبدگرداني را به منظور ثبت روزانه‌ي كليه‌ي معاملات اوراق بهادار و دارايي‌ها به‌نام مشتري داشته باشد.

3-د) تارنماي سبدگردان كه امكان برقراري ارتباط با نرم‌افزار سبدگرداني و نرم‌افزار حسابداري به منظور دريافت اطلاعات مربوط به وضعيت معاملات به‌نام مشتري و وضعيت حسابهاي مالي وي را داشته و اطلاعات هر روز حداكثر تا ابتداي روز بعد، به هنگام شده و از طريق رمز عبور مخصوص در اختيار مشتري قرار گيرد.

4-د) دسترسي به نرم‌افزارهاي مديريت بانك‌هاي اطلاعاتي كه حاوي اطلاعات لازم براي انجام تحليل‌ها، در زمينه‌ي خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار بوده و امكانات گزارش‌گيري مناسبي از اين اطلاعات در اختيار كاربر قرار دهند.

5-د) امكان اتصال به شبكه جهاني اينترنت براي رايانه‌هاي در اختيار كارشناسان، تحليل‌گران و مشاوران با سرعت مناسب

توضيح: نرم‌افزارهاي موضوع اين بند بايد به تائيد مديريت مربوطه در سازمان، ضمن داشتن قابليت‌هاي ذكر شده، از رويه‌هاي كنترل داخلي مناسب، تهيه‌ي به موقع اطلاعات و گزارش‌ها، امكانات نظارتي مناسب و ساير قابليت‌هاي مورد نظر برخوردار باشند.

 • پيوست پنج – قرارداد {نمونة} سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادار:

حذف شد.

 • پيوست شش – قرارداد {نمونة} امين سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادار:

{عباراتي كه بين دو آكولاد { } آمده‌اند به منظور توضيح مي‌باشند و جزء متن قرارداد نمونه تلقي نمي‌شوند، عباراتي كه بين دو قلاب [] آمده‌اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تائيد رياست سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل تغيير است} {سبدگردان موظف است، حداقل يك شخص حقوقي را از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد از طبقه اول و دوم را به عنوان امين انتخاب كرده و قرارداد حاضر را با وي منعقد و مفاد آن را اجرا نمايد}

 • فصل يك – طرفين قرارداد:
  • ماده 1:

اين قرارداد بين سبدگردان با مشخصات : نام ….. شماره ثبت … تاريخ ثبت … محل ثبت … نشاني ……. كد پستي ………..شماره تلفن…. شماره نمابر … با نمايندگي آقا(يان)/خانم(ها) …. كه براساس روزنامة رسمي شمارة … مورخ …. صاحب/صاحبان امضاي مجاز شناخته مي‌شود(ند) و امين با مشخصات نام ….. شماره ثبت … تاريخ ثبت … محل ثبت … نشاني ….. كد پستي … شماره تلفن … شماره نمابر……..كد معاملاتي … با نمايندگي آقا(يان)/خانم(ها) …. كه براساس روزنامة رسمي شمارة … مورخ … صاحب/صاحبان امضاي مجاز شناخته مي‌شود(ند)، به شرح مواد آتي منعقد گرديد.

 • فصل دو – تعريف اصطلاحات:
  • ماده 2:

اصطلاحات به‌كار رفته در اين قرارداد به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 • بند 1:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن است.

 • بند 2:

سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ 5 قانون بازار اوراق بهادار است.

 • بند 3:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان مصوب هيأت مديرۀ سازمان است.

 • بند 4:

سبدگردان: منظور سبدگردان معرفي شده در مادۀ 1 اين قرارداد است.

 • بند 5:

امين: منظور امين معرفي شده در مادۀ 1 اين قرارداد است.

 • بند 6:

قرارداد سبدگرداني: منظور قراردادي است كه سبدگردان تحت اين عنوان با مشتري خود منعقد نموده و به موجب آن سبدگردان موظف است نسبت به سبدگرداني سبد اختصاصي موضوع قرارداد اقدام نمايد.

 • بند 7:

مشتري: منظور سرمايه‌گذاري‌است كه با سبدگردان، قرارداد سبدگرداني منعقد نموده‌است.

 

 • بند 8:

سبدگرداني: تصميم به خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار به نام سرمايه‌گذار معين توسط سبدگردان در قالب قرارداد سبدگرداني به منظور كسب انتفاع براي مشتري است.

 • بند 9:

سبداختصاصي: منظور مجموع دارايي‌هاي موضوع سبدگرداني در يك قرارداد سبدگرداني (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات) است كه به مشتري معيني تعلق دارد.

 • بند 10:

شخص وابسته: مطابق تعريف ارائه شده در دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان است.

 • فصل سه – موضوع قرارداد:
  • ماده 3:

موضوع قرارداد عبارتست از: (الف) پذيرش مسئوليت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قرارداد، توسط امين در قبال مشترياني كه قرارداد سبدگرداني موضوع مادۀ 4 را با سبدگردان منعقد نموده‌اند و (ب) انجام وظايف پيش‌بيني شده در اين قرارداد، در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني موضوع مادۀ 4 و [(ج) انجام نظارت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قرارداد توسط امين.]

 • فصل چهار – تشريفات پذيرش سمت امين در قرارداد سبدگرداني:
  • ماده 4:

امين موظف است وظايف مذكور در [مادۀ 9 اين قرارداد و تبصره‌هاي 2 و3 آن] را در ارتباط با هر قرارداد سبدگرداني به انجام رساند.

 • تبصره:

انعقاد قراردادهاي سبدگرداني با رعايت دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان، توسط سبدگردان صورت مي‌پذيرد و سبدگردان بايد يك نسخه از قراردادهاي سبدگرداني را كه براي طي تشريفات موضوع اين ماده منعقد نموده‌است، به همراه درخواست كتبي وفرم هاي موضوع مادۀ 17 دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان ظرف حداكثر 3 روز كاري به امين تسليم كند و امين موظف است ظرف حداكثر 3 روز كاري، نتيجه بررسي خود و حسب مورد فرم هاي تكميل شده را به سبدگردان تسليم نمايد.

 • فصل پنج – تعهدات سبدگردان:
  • ماده 5:

تعهدات سبدگردان به شرح مواد زير است:

 • بند 1:

سبدگردان ملزم است در صورت انعقاد متمم‌ براي قراردادهاي سبدگرداني موضوع مادۀ 4 يك نسخه از آن را ظرف سه روز كاري در اختيار امين قرار دهد.

 • بند 2:

سبدگردان موظف است كليۀ مدارك و اطلاعاتي را كه امين براي اجراي وظايف خود در اين قرارداد مطالبه مي‌كند، در اختيار امين قرار دهد و با بازرسان امين در خصوص بررسي اطلاعات، دفاتر، مدارك و نرم‌افزارهاي خود و بازديد از محل‌هاي تحت اختيار خود، همكاري كامل نمايد.

 • بند 3:

سبدگردان موظف است، نرم‌افزار سبدگرداني موضوع مادۀ 6 را تهيه و كليۀ اطلاعات معاملاتي را كه به‌نام مشتريان خود انجام مي‌دهد و كليۀ رويدادهاي مالي مربوط به مشتريان ازجمله دريافت‌ها از مشتريان و پرداخت‌ها به مشتريان خود را در نرم‌افزار يادشده، ثبت نمايد.

 • بند 4:

سبدگردان موظف‌است درپايان هرماه گزارشي‌ مكتوب در خصوص اوراق بهاداري كه سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا كاركنان سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ماه طبق تعريف دستورالعمل سبدگرداني در آن اوراق بهادار ذينفع شده‌اند را در حد مقرر در دستورالعمل سبدگرداني تهيه و به امين تسليم كند.

 • بند 5:

سبدگردان موظف است حساب‌هاي بانكي موضوع مادۀ 7 را طبق نظر امين افتتاح كرده و تعيين نمايد هر قرارداد سبدگرداني موضوع مادۀ 4، با كدام حساب بانكي كه براساس شرايط مادۀ 7 افتتاح شده‌است، مرتبط مي‌باشد.

 • فصل شش – خصوصيات نرم‌افزار سبدگرداني مورد استفاده:
  • ماده 6:

نرم‌افزار سبدگرداني كه سبدگردان موظف‌است تهيه نموده و اطلاعات موضوع بند 3 مادۀ 5 را در آن ثبت كند، بايد داراي خصوصيات زير باشد:

 • بند 1:

نرم‌افزار داراي تأييديه از سازمان باشد،

 • بند 2:

امكان دسترسي امين به اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار از طريق شبكۀ اينترنت فراهم باشد،

 • بند 3:

امين بتواند با بررسي مستندات، اطلاعات مورد نظر خود را در نرم‌افزار سبدگرداني تأييد كند،

 • بند 4:

سبدگردان نتواند اطلاعاتي را كه امين در نرم‌افزار تأييد نموده‌است، بدون اجازۀ امين تغيير دهد،

 • بند 5:

سبدگردان نتواند بدون اجازۀ امين، اطلاعاتي را در روزهاي قبل در نرم‌افزار ثبت نموده‌است را تغيير دهد،

 • بند 6:

امين بايد بتواند گزارش‌هايي را از مانده و گردش حساب هر مشتري از طريق نرم‌افزار سبدگرداني مشاهده و چاپ نمايد. امين بايد بتواند تعيين كند كه در اين گزارش صرفاً اطلاعاتي كه توسط خود وي تأييد شده‌است، لحاظ گردد يا اينكه كليۀ اطلاعات ثبت شده، لحاظ شوند.

 • بند 7:

كليۀ عملياتي كه كاربران در نرم‌افزار انجام مي‌دهند بايد در فايل وقايع (log file ) نرم‌افزار، ثبت گردد و توسط هيچ يك از كاربران قابل تغيير نباشد.

 • بند 8:

رمز ورود مدير نرم‌افزار(Adminstrator) كه تنظيمات نرم‌افزار و حدود اختيارات كاربران را تعيين مي‌كند دو قسمتي بوده و يك قسمت در اختيار سبدگردان و قسمت ديگر در اختيار امين باشد.

 • تبصره:

تنظيمات نرم‌افزار سبدگرداني با توافق سبدگردان و امين انجام مي‌شود و در صورت اختلاف، طبق نظر سازمان عمل خواهدشد. در تنظيم نرم‌افزار سبدگرداني، ملاحظات مورد نظر سازمان بايد رعايت شود. توافقات در مورد تنظيمات نرم‌افزار به امضاي طرفين رسيده و نزد هر كدام، يك نسخه نگه‌داري مي‌شود.

 • فصل هفت – افتتاح حساب بانكي مشترك :
  • ماده 7:

سبدگردان موظف است حساب يا حساب‌هاي بانكي مخصوص سبدگرداني را طبق دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و با تأييد امين در يك يا چند بانك ايراني داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، افتتاح كند. همچنين سبدگردان موظف است تعيين نمايد كه هر قرارداد سبدگرداني، مرتبط با كدام‌يك از حساب‌هاي بانكي مخصوص سبدگرداني است و مشخصات حساب‌هاي بانكي و قراردادهاي سبدگرداني مرتبط با هر حساب بانكي را نزد امين ثبت كند. كليۀ وجوه مربوط به هر قرارداد سبدگرداني – اعم از وجوهي كه سبدگردان از مشتري خود به منظور سبدگرداني دريافت مي‌كند و وجوهي كه از محل سودهاي نقدي اوراق بهادار يا سپرده‌هاي بانكي سبداختصاصي حاصل مي‌شود- منحصراً در حساب بانكي مربوط به همان قرارداد سبدگرداني واريز و كليۀ پرداخت‌هاي مربوط به آن قرارداد سبدگرداني – اعم از وجوه پرداختي به مشتري، وجوه پرداختي بابت خريد اوراق بهادار سبد اختصاصي و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به سبدگرداني – از حساب بانكي مربوط به همان قرارداد سبدگرداني، پرداخت مي‌شود

 • تبصره:

حساب‌هاي بانكي مرتبط با قراردادهاي موضوع مادۀ 4، بايد به‌نام مشترك امين و سبدگردان يا به‌نام مشتري افتتاح شده به‌طوري‌كه در هر حال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امين امكان‌پذير باشد و تغيير در شرايط برداشت از حساب‌هاي بانكي مذكور بدون توافق توأم سبدگردان و امين ممكن نباشد.

 • فصل هشت – تشريفات شناسايي كارگزار :
  • ماده 8:

پرداخت به شركت كارگزاري به منظور خريد اوراق بهادار به نام سبد اختصاصي مربوط به يك قرارداد سبدگرداني از محل وجوه حساب بانكي موضوع مادۀ 7 مربوط به آن قرارداد سبدگرداني، درصورتي امكان‌پذير است كه تشريفات شناسايي كارگزار به شرح زير انجام شده‌باشد:

 • بند 1:

سبدگردان درخواست شناسايي كارگزار مورد نظر خود را با تكميل فرم درخواست شناسايي كارگزار (پيوست 2 اين قرارداد) به امين ارائه مي‌دهد.

 

 • بند 2:

امين ظرف يك روز كاري از تاريخ دريافت درخواست بند 1، از طريق مراجعه به سايت رسمي اينترنتي سازمان، از اينكه كارگزار معرفي شده توسط سبدگردان، جزو فهرست شركت‌هاي كارگزاري داراي مجوز از سازمان است، اطمينان حاصل كرده و سپس فرم مذكور را تأييد و به كارگزار ارسال نموده و ضمن آن درخواست مي‌كند تا كارگزار تعهدنامۀ پيوست 3 اين قرارداد را مستقيماً به امين ارائه دهد. امين بايد رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نيز ارسال كند.

 • بند 3:

درصورتي كه كارگزار تعهدنامۀ پيوست 3 اين قرارداد را امضاء كرده و به امين ارائه دهد، وي به عنوان كارگزاري كه طبق اين ماده در ارتباط با سبدگردان شناسايي شده‌است، نزد امين ثبت مي‌شود و امين موضوع را ظرف يك روزكاري كتباً به سبدگردان اطلاع مي‌دهد.

 • تبصره:

درصورت درخواست سبدگردان مبني بر معرفي حساب بانكي مرتبط با هر قرارداد سبدگرداني به كارگزار شناسايي شده طبق اين ماده از طريق تكميل و امضاي فرم پيوست 4 اين قرارداد، امين موظف است پس از اطمينان از صحت مندرجات فرم و اينكه حساب‌هاي بانكي معرفي‌شده در فرم، براساس تشريفات مادۀ 7 افتتاح شده‌اند، فرم را ظرف يك روزكاري امضاء نموده و براي كارگزاري مورد نظر ارسال كند.

 • فصل نه – تشريفات پرداخت از حساب‌هاي بانكي موضوع ماده 7 :
  • ماده 9:

امين بايد ظرف يك روز كاري پس از دريافت درخواست سبدگردان براي هرگونه پرداخت مربوط به هر قرارداد سبدگرداني موضوع مادۀ 4 از حساب بانكي موضوع مادۀ 7، در صورتي كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد سبدگرداني و موارد زير تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأييد كند:

 • بند 1:

قبلاً نسخه‌اي از قرارداد سبدگرداني مربوطه به امين تسليم و نزد وي ثبت شده و امين قبولي سمت خود را به سبدگردان اعلام نموده است.

 • بند 2:

حساب بانكي، مخصوص يا مرتبط با قرارداد سبدگرداني مورد نظر است،

 • بند 3:

موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهاي (4) تا (7) اين ماده است،

 • بند 4:

در مورد پرداخت‌ به مشتري:

1-4- مبلغي كه سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانكي مشتري درخواست نموده، بيش از وجوه نقد سبداختصاصي مشتري مربوطه در تاريخ درخواست نبايد باشد،

2-4- پرداخت‌ صرفاً به حساب بانكي مشتري كه در قرارداد سبدگرداني يا متمم آن يا كتباً توسط مشتري معرفي شده است، واريز مي‌شود.

 • بند 5:

در خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خريد اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگرداني:

1-5- كارگزار قبلاً طي تشريفات مذكور در مادۀ 8، تعهدنامۀ پيوست 3 اين قرارداد را در مورد قرارداد سبدگرداني تكميل و امضاء نموده و به امين تسليم كرده‌است.

2-5- مانده‌ي وجوه نقد سبداختصاصي نزد كارگزار به تشخيص امين بيش از حد لازم نبايد باشد؛

3-5- پرداخت صرفاً بايد به حساب جاري معاملاتي كارگزار صورت ‌پذيرد؛

4-5- كارگزار داراي مجوز كارگزاري از سازمان باشد.

 • بند 6:

در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينه‌هاي سبدگرداني:

1-6- پرداخت مطابق با مفاد قرارداد سبدگرداني و دستورالعمل سبدگرداني بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛

2-6- اين پرداخت‌ها از طريق واريز به حساب‌هاي بانكي اشخاص مربوطه صورت مي‌پذيرد.

 • بند 7:

در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداري كه در بورس يا بازار خارج از بورس معامله نمي‌شوند:

1-7- مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده‌ي آن‌ها توسط سبدگردان معين شده‌ است؛

2-7- اوراق بهادار داراي ويژگي‌هاي مندرج در قرارداد سبدگرداني است؛

3-7- اطمينان معقول وجود داشته‌باشد كه در مقابل پرداخت وجه، اوراق بهادار مربوطه، دريافت و به تملك مشتري در مي‌آيد؛

4-7- مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكي فروشنده پرداخت ‌مي‌شود.

 • تبصره 1:

رعايت مفاد اين ماده در مورد صدور درخواست‌هاي پرداخت توسط سبدگردان نيز الزامي است و مسئوليت امين در تأييد درخواست‌هاي پرداخت، مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه، رافع مسئوليت سبدگردان نيست.

 • تبصره 2:

در صورتي‌كه درخواست پرداخت سبدگردان، مطابق اين ماده نباشد، يا در صورتي‌كه امين براي تأييد آن‌ها نتواند به اطلاعات و مدارك قانع‌كننده دست يابد، آن‌گاه امين بايد ظرف مهلت مقرر در اين ماده، موارد عدم تطابق يا نقص مدارك و اطلاعات را كتباً به سبدگردان منعكس كند.

 • تبصره 3:

در صورت ورشكستگي يا انحلال سبدگردان يا درصورتي‌كه سبدگردان خود تقاضاي ورشكستگي به دادگاه صالح ارائه دهد، يا در صورتي‌كه مجوز سبدگرداني سبدگردان توسط سازمان لغو شود، امين بايد صرفاً پرداخت‌هاي موضوع بند 4 اين ماده را تأييد كند و از تأييد ساير پرداخت‌ها خودداري نمايد. در طول دوراني كه مجوز فعاليت سبدگردان توسط سازمان تعليق شده‌است نيز، مفاد همين تبصره حاكم است.

 • فصل ده – وظيفه امين در نظارت بر سبدگردان :
  • ماده 10:

امين موظف است به‌صورت مستمر نظارت كند كه:

1- عدم انقضاي مجوز فعاليت سبدگرداني شركت،

2- مفاد قراردادهاي سبدگرداني كه سبدگردان با مشتريان خود منعقد نموده‌است،

3- دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و

مقرراتي كه سازمان نظارت بر رعايت آن‌ها را از جمله وظايف امين طرف قرارداد با سبدگردان‌ها محسوب كند،
توسط سبدگردان رعايت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقض موارد يادشده، موضوع را بلافاصله پس از كشف، به‌صورت مكتوب به سازمان گزارش كند و هم زمان تذكرات لازم را جهت اصلاح كتباً به سبدگردان ارائه دهد.

 

 • تبصره 1:

درصورتي‌كه تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع اين ماده، موجب ورود خسارت به مشتري سبدگردان شود و سبدگردان خسارت وارده را آن‌طور كه به نظر امين عادلانه است، جبران نكند، امين موظف است تخلف سبدگردان را به مشتري يا مشتريان مربوطه اطلاع دهد.

 • تبصره 2:

امين بايد به منظور اجراي نظارت‌هاي موضوع اين ماده، روش‌ها و رويه‌هايي را تعريف و اجرا كند به‌طوري كه از رعايت مقررات موضوع اين ماده توسط سبدگردان، اطمينان كافي و معقول حاصل نمايد. در ضمن امين بايد روش‌ها و رويه‌هايي را كه سازمان در اجراي نظارت‌هاي موضوع اين ماده، مستقيماً يا به واسطۀ سبدگردان، ابلاغ مي‌كند، در عمل به‌كارگيرد.

 • تبصره 3:

حذف شد.

 • فصل يازده – مسئوليت امين :
  • ماده 11:
   • بند الف:

در صورتي‌كه امين به وظايف خود طبق مواد 4، 8 ، 9 و تبصره‌هاي آن به موقع عمل ننمايد، موظف است به ازاي هر روز تأخير، حسب مورد مبلغي معادل يك هجدهم درصد ارزش سبد اختصاصي مندرج در قرارداد سبدگرداني اختصاصي يا يك هجدهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را به‌عنوان خسارت وارده به مشتري، به سبدگردان بپردازد. سبدگردان بايد دريافت اين مبالغ را پي‌گيري كند و مبالغ دريافتي از اين بابت را جزو سبداختصاصي مشتري مربوطه منظور كرده و در اولين گزارش‌ دوره‌اي خود، پس از دريافت مبالغ يا پس از بدهكار شدن امين از اين بابت، اطلاعات لازم را در اين خصوص اعم از مبالغ دريافتي و مباني محاسبۀ آن‌ها يا استنكاف امين از پرداخت مبالغ، به مشتري بدهد.

 • بند ب:

در صورتي‌كه امين از انجام وظايف خود طبق اين قرارداد تخطي نمايد و از اين بابت خسارتي به هريك از مشتريان طرف سبدگردان در قراردادهاي سبدگرداني، وارد شود يا در اثر تخلف امين، هريك از مشتريان مذكور نتواند در صورت تمايل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگرداني خود با سبدگردان، دارايي خود را از سبدگردان دريافت دارد، آن‌گاه امين مسئول جبران خسارات وارده به مشتري مربوطه بوده و بايد به ازاي هر روز تأخير مذكور در دريافت دارايي‌ها، معادل يك هجدهم درصد از ارزش دارايي‌هاي مشتري نزد سبدگردان را به عنوان جبران خسارت به مشتري مربوطه بپردازد.

 • تبصره:

مسئوليت امين در اين ماده، نافي مسئوليت سبدگردان در قبال مشتري خود نيست و در صورت بروز حوادث قهري به تشخيص مرجع رسيدگي كننده، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بود.

 • ماده 12:

امين موظف است اطلاعاتي را كه در اجراي اين قرارداد دريافت مي‌كند، نزد خود محرمانه تلقي كرده و جز در چارچوب مقررات افشاء ننمايد؛ در غير اين‌صورت مسئول جبران كليۀ خسارات وارده به سبدگردان يا مشتري يا هر دو حسب مورد خواهد بود.

 • فصل دوازده – نحوۀ محاسبه و پرداخت كارمزد امين :
  • ماده 13:

سبدگردان بابت خدماتي كه از امين دريافت مي‌نمايد، كارمزدهاي زير را به وي از طريق واريز به حساب بانكي اعلام‌شده توسط امين، پرداخت مي‌نمايد:

1-  درصد از ارزش سبد اختصاصي هر قرارداد سبدگرداني كه امين طبق تشريفات مادۀ 4، سمت امين را در خصوص آن پذيرفته‌است،

2- مبلغ ريال به طور ثابت كه هر ….. ماه يكبار ….. درصد از آن پرداخت مي‌شود.

 • تبصره:

مبالغ موضوع اين ماده پس از كسر كسورات قانوني و در صورت لزوم افزودن ماليات بر ارزش افزوده، در وجه امين پرداخت مي‌شود

 • فصل سيزده – مدت قرارداد:
  • ماده 14:

اين قرارداد پس از امضاء توسط طرفين توسط سبدگردان شماره‌گذاري شده و به امين ابلاغ مي‌شود. از تاريخي كه امين دريافت قرارداد ابلاغ‌شده را تأييد كند و موضوع را كتباً به اطلاع سبدگردان برساند، قرارداد به مورد اجرا گذاشته شده و قرارداد از آن تاريخ تا تاريخ …… معتبر خواهد بود.

 • فصل چهارده – رسيدگي به تخلفات و اختلافات:
  • ماده 15:

براساس قانون بازار اوراق بهادار به اختلافات بين سبدگردان و امين و همچنين به اختلافات بين امين و هريك از مشتريان طرف سبدگردان در قراردادهاي سبدگرداني، در صورت عدم سازش در كانون‌ موضوع مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در ماده 37 اين قانون رسيدگي مي‌كند.

 • ماده 16:

به تخلفات سبدگردان و امين از اين قرارداد يا مقررات مربوطه، در مراجع رسيدگي به تخلفات كه در آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون بازار اوراق بهادار پيش‌بيني شده‌است، رسيدگي مي‌شود.

 • فصل پانزده – فسخ قرارداد:
  • ماده 17:

هريك از طرفين قرارداد مي‌تواند قرارداد را قبل از انقضاي مدت، فسخ كند، مشروط به اين‌كه اين موضوع را حداقل يك ماه قبل كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد. به هر حال تا زمان فسخ قرارداد طرفين متعهد به انجام وظايف محوله هستند.

 • تبصره:

در صورت ورشكستگي يا انحلال امين و در صورتي‌كه امين براي پذيرش مسئوليت‌هاي مندرج در اين قرارداد توسط سازمان سلب صلاحيت شود، اين قرارداد به‌طور يك‌طرفه توسط سبدگردان و بدون نياز به گذشت مهلت مذكور در اين ماده قابل فسخ است.

 • فصل شانزده – اتمام و تمديد قرارداد:
  • ماده 18:

تمديد اين قرارداد از طريق تنظيم و امضاي متمم قرارداد امكان‌پذير است.

 • فصل هفده – ساير موارد:
  • ماده 19:

در صورتي‌كه نشاني هر يك از طرفين قرارداد كه در ماده (1) ذكر شده تغيير يابد، وي موظف است نشاني جديد خود را كتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. هرگونه مراسلات كه در ارتباط با اين قرارداد با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلامي مطابق اين ماده ارسال شود، به منزله‌ي ابلاغ رسمي تلقي مي‌شود.

 • ماده 20:

نمايندۀ هريك از طرفين قرارداد در اجراي مفاد قرارداد و براي برقراري ارتباط و امضاء و تبادل مكاتبات از جمله ارائه درخواست‌ها، تكميل و امضاي فرم‌ها، ارائۀ اطلاعات و مدارك و قبولي سمت‌ها- مديرعامل آن طرف قرارداد يا شخصي‌است كه از طرف مديرعامل كتباً به اين عنوان به طرف ديگر معرفي شود. مديرعامل هر طرف مي‌تواند چند شخص را با حدود اختيارات مختلف به‌عنوان نمايندۀ موضوع اين ماده، كتباً به طرف ديگر معرفي كند؛ مشروط به‌اينكه در معرفي‌نامه حدود اختيارات هر نماينده را معين كرده‌باشد.

 

 • ماده 21:

اين قرارداد در … ماده و …….. تبصره و ……. پيوست در سه نسخه واحدالاعتبار بين طرفين قرارداد منعقد شد. سبدگردان موظف‌است هر سه نسخه قرارداد را شماره‌گذاري كرده و يك نسخه از آن را طي ابلاغيۀ موضوع مادۀ 14 به امين تحويل دهد. [سبدگردان بايد ظرف دو روز كاري پس از دريافت تأييديه از امين (موضوع مادۀ 14)، يك نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد اين سازمان ثبت نمايد.]

 • تبصره:

در صورت تنظيم متمم براي اين قرارداد، نسخ متمم نيز به تعداد نسخ قرارداد تنظيم و مشابه آن توزيع مي‌شوند.

 • پيوست يك – فرم پذيرش سمت امين در قرارداد سبدگرداني:

حذف شد.

 • پيوست دو – فرم درخواست شناسايي كارگزار:

شركت محترم ………………………………………… { نام شركت امين درج شود}

باسلام و احترام؛

اين شركت در نظر دارد تا از خدمات شركت كارگزاري با مشخصات زير، به منظور معاملات اوراق بهادار به‌نام مشترياني كه با آن‌ها قرارداد سبدگرداني منعقد نموده‌است، استفاده كند. لطفاً طبق قرارداد امين سبدگرداني اوراق بهادار منعقده به شمارۀ …………………………………….. فيمابين، نسبت به شناسايي كارگزار مذكور و اعلام موضوع به اين شركت اقدام فرماييد.

مشخصات كارگزار :

نام شركت كارگزاري : ………………………….. شمارۀ ثبت:……………………… تاريخ ثبت:………………… محل ثبت:…………..

باتشكر

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز سبدگردان

امضاء

مهرسبدگردان

 

شركت محترم ………………………………….. { نام شركت كارگزاري درج شود}

باسلام و احترام؛

با توجه به معرفي آن شركت توسط شركت ………………………. {نام شركت سبدگردان درج شود} به منظور دريافت خدمات براي معاملات سبدهاي اختصاصي طرف قرارداد سبدگرداني، در صورت تمايل لطفاً تعهدنامۀ پيوست را تنظيم و پس از امضاي صاحب (صاحبان) امضاي مجاز آن شركت، مستقيماً به اين شركت ارسال فرماييد.

باتشكر

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز امين                                                      امضاء

مهرامين

 

 • پيوست سه – تعهد نامه ي كارگزار:

شركت محترم ………………………………………… { نام شركت امين درج شود}

باسلام و احترام؛

بدينوسيله اين شركت كارگزاري موارد زير را تعهد مي‌نمايد:

1- اطلاعات حساب‌هاي بانكي كه توسط امين در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني اختصاصي سبدگردان معرفي مي‌شوند، را ثبت كند،
2- در صورت واريز مبالغ از حساب‌هاي بانكي موضوع بند 1 فوق، به حساب‌هاي بانكي اين شركت، مبالغ مذكور را در دفاتر اين شركت به نام سبد يا سبدهاي اختصاصي مربوط به همان حساب بانكي ثبت نمايد،

3- در صورت درخواست سبدگردان مبني بر دريافت وجوه مربوط به هر سبد اختصاصي، وجوه مورد درخواست را صرفاً به حساب بانكي مربوطه كه طبق بند 1 فوق معرفي شده‌است، واريز و اطلاعات وجوه واريز‌شده را مستقيماً به امين ارسال نمايد.

4- اوراق بهادار خريداري شده از محل وجوهي كه طبق بند 2 به‌نام سبداختصاصي ثبت شده‌است و همچنين وجوه حاصل از فروش اين اوراق بهادار را به‌نام همان سبداختصاصي ثبت نمايد و در صورت درخواست سبدگردان مبني بر تحويل اوراق بهادار خريداري شده براي سبداختصاصي تحت مديريت سبدگردان به شخص ديگر، اجازۀ امين را قبل از تحويل اوراق به شخص مربوطه، دريافت دارد.
در متن فوق منظور از سبدگردان، شركت …………………………… به شمارۀ ثبت………………………… نزد مرجع…………… و منظور از امين، شركت ……………………. به شمارۀ ثبت…………………… نزد مرجع ثبت…………………….. مي‌باشد و منظور از سبداختصاصي ، سبداختصاصي تحت مديريت سبدگردان است.

نام و نام خانوادگي صاحب (صاحبان)                            امضاي مجاز شركت كارگزاري                     امضاء

مهرشركت كارگزاري

 

 

 • پيوست چهار – درخواست تأييد حساب‌هاي بانكي در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني:

شركت محترم ………………………………………… { نام شركت امين درج شود}

باسلام و احترام؛

خواهشمند است، طبق قرارداد منعقدۀ فيمابين به شمارۀ ……………………………….، حساب‌هاي بانكي مذكور در جدول زير در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني قيد شده، براي شركت ( شركت‌هاي) كارگزاري مذكور در انتهاي جدول تأييد گردد:

 رديف بانك افتتاح كنندۀ حساب شعبه بانك كدشعبه شماره حساب نوع حساب نام مشتري طرف قرارداد مرتبط با حساب
1
2
3
4
5

شركت يا شركت‌هاي كارگزاري مورد نظر:

 رديف نام شركت كارگزاري شمارۀ ثبت مرجع ثبت
1      
2      
3      
 

نام شركت سبدگردان :

نام شركت امين :
نام و نام‌خانوادگي صاحب امضاي مجاز سبدگردان نام و نام‌خانوادگي صاحب امضاي مجاز امين
                 امضاء               امضاء
                 مهر               مهر

 

 • پيوست هفت – تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني:

حذف شد.

 • پيوست هشت – چگونگي محاسبه‌ي بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان :

1- مقدمه :

به منظور ارائه‌ي روشي كه بتوان از طريق آن بازدهي سبدهاي اختصاصي و همچنين عملكرد سبدگردان را ارزيابي نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهاني تحت عناوين (الف) نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) و (ب) نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR)، استفاده مي‌شود كه در اين پيوست چگونگي محاسبه‌ي اين دو روش تشريح مي‌شود. نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) براي هر سبد اختصاصي محاسبه مي‌شود و به گونه‌اي طراحي شده تا بيانگر بازدهي هر سبد اختصاصي تحت مديريت سبدگردان باشد. نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR) بيانگر بازدهي كل تمامي دارايي‌هاي تحت مديريت سبدگردان است و نشان مي‌دهد كه سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مديريت سبدهاي اختصاصي تحت مديريت خود، موفق به كسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران شده‌است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران با توجه به بازدهي سبدگردان، مي‌توانند عملكرد سبدگردان را ارزيابي نموده و در مورد سپردن مديريت دارايي خود به سبدگردان تصميم‌گيري كنند. سبدگردان، بازدهي سبد اختصاصي را به صاحب سبد(سرمايه‌گذار) مربوطه گزارش مي‌كند، در حالي‌كه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر كند.

2- روش محاسبه بازدهي سبد اختصاصي:

براي محاسبه بازدهي هر سبد اختصاصي از رابطۀ زير استفاده مي‌شود:

 

كه در آن:

 

3- روش محاسبۀ بازدهي سبدگردان :

ابتدا كل دورۀ مورد نظر براساس تاريخ وقوع جريان‌هاي نقدي (افزايش سرمايه يا برداشت سرمايه‌گذار) و تاريخ انعقاد قرارداد جديد سبدگرداني يا تاريخ خاتمه يك قرارداد سبدگرداني به زير دوره‌هاي متعدد تقسيم مي‌شود. بنابراين اگر جريان ورودي و خروجي در n تاريخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپيوندند، در نتيجه كل دوره به 1 + n زير دوره تقسيم مي‌شود كه در آن زير دورۀ اول از ابتداي دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاريخ وقوع اولين جريان نقدي ادامه مي‌يابد و زير دورۀ دوم از تاريخ وقوع جريان نقدي اول شروع شده و تا تاريخ جريان نقدي دوم ادامه مي‌يابد و به همين ترتيب جريان نقدي دورۀ آخر از تاريخ وقوع آخرين جريان نقدي شروع شده و تا پايان دورۀ مورد نظر ادامه مي‌يابد. براي مثال به نمودار زير توجه شود:

 

 

پس از تقسيم كل دوره به زير دوره‌هاي موردنظر، بازدهي هر زير دورۀ nام به شرح زير محاسبه مي‌شود:

 

4- سالانه كردن نرخ‌هاي بازدهي :

براي سالانه كردن هريك از بازدهي‌هاي محاسبه‌شده از فرمول زير استفاده مي‌شود:

 

5- چگونگي محاسبۀ ارزش دارايي‌هاي سبداختصاصي :

در محاسبۀ نرخ بازدهي سبداختصاصي و نرخ بازدهي سبدگردان به شرح اين پيوست، لازم است ارزش سبد يا سبدهاي اختصاصي در ابتدا و انتهاي هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد يا سبدهاي اختصاصي بايد مطابق دستورالعمل نحوۀ تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، محاسبه گردد و در اجراي اين دستورالعمل نكات زير در نظر گرفته‌شوند:

1-5- ارزش اوراق بهادار سبداختصاصي براساس قيمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل« نحوۀ تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» محاسبه شود.

2-5- سبدگردان نبايد قيمت اوراق بهادار سبداختصاصي را براساس آنچه در دستورالعمل يادشده پيش‌بيني شده است، تعديل نمايد.
3-5- در صورتي‌كه بخشي از آوردۀ مشتري را ورقۀ بهاداري تشكيل دهد كه در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتي آن‌بسته باشد، ارزش آن‌ ورقۀ بهادار در محاسبات اين پيوست صفر در نظر گرفته مي‌شود. هر زمان نماد معاملاتي ورقۀ بهادار يادشده بازگشايي شود، ارزش آن براساس قيمت پاياني روز بازگشايي نماد محاسبه شده و به عنوان آوردۀ جديد سرمايه‌گذار در همان روز بازگشايي در نظر گرفته مي‌شود.